Forfatterne av Maximum 2. utgave er (fv.) Grete Normann Tofteberg, Janneke Tangen og Linda Wibecke Bråthe

Med Maximum mot Fagfornyelsen

Fagfornyelsen nærmer seg og våre forfattere er i full gang med å revidere og klargjøre Maximum for de nye læreplanene.

Vi er glad for å se at endringene i Fagfornyelsen og kjerneelementene i matematikk passer godt med grunntanken i Maximum. Vi er opptatt av utforsking og problemløsning, modellering og anvendelsene, resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon, og abstraksjon og generalisering.

Intervju med forfatter Janneke Tangen:

Hva mener du lærere nå bør gjøre for å forberede seg best mulig til Fagfornyelsen innen matematikk på ungdomstrinnet? 

Lærere må ikke bare stupe rett inn i kompetansemål for 8.-10. trinn, men lese tekstene om kjerneelementer, altså det viktigste i faget. I kjerneelementene finner vi mange av arbeidsmåtene som skal prege matematikkopplæringen. Tenk gjennom din egen undervisning og finn ut hvilke områder du allerede jobber godt med og hvilke du må videreutvikle i egne praksis. Er det slik at elevene driver med utforskende læring og problemløsning? Arbeider de med resonnering og argumentasjon? Kommuniserer de både muntlig og skriftlig? Ser elevene at verden kan beskrives med modeller fra matematikken? I alle kjerneelementene ligger altså det viktigste i faget og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. 

 I tillegg er progresjonen i faget endret ganske mye. Ved å studere forslagene til kompetansemål for mellomtrinnet og for ungdomstrinnet, vil man få en følelse for hvordan faget nå er bygget opp og hva som er de viktigste tema hvert år. Spiralprinsippet er dempet og det legges opp til å kunne arbeide lengre og grundigere med hvert tema. Matematikken har også fått delansvar for programmering. Da er det viktig at elevene lærer seg algoritmisk, sekvensiell tenking og får prøve dette med konkreter, både i praktiske situasjoner og digitalt. 

Hva er, og kommer til å være, det viktigste for lærerne i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet ifølge den nye læreplanen? 

Vi tror at den muntlige matematikken vil prege arbeidet i matematikk tydeligere etter LK20. Lærere må la elevene få snakke mer matematikk. De må arbeide mer i læringspar og -grupper gjennom blant annet tverrfaglige prosjekter for å fordype seg i ulike matematiske tema.  Prosessen blir viktigere enn resultatet, og elever skal få mulighet til å utforske sammenhenger og problemstillinger for deretter presentere egne tanker, strategier og fremgangsmåter for hverandre. Også de andre grunnleggende ferdighetene vil være tydeligere og gi retning for arbeidet. Matematikk er et viktig fag for å videreutvikle elevenes kritiske tenking for å ta egne valg i livet og å forstå omverden. For å utvikle denne kritiske tenkingen må elevene vurdere egne og andres resonnement og løsninger på problemer. På ungdomstrinnet vil algebra, funksjoner og geometri ha en stor plass. I tillegg vil økonomi og statistikk være tema. 

Hvilke endringer gjøres i Maximum for å tilrettelegge for Fagfornyelsen? 

I Maximum ser vi at tankene våre passer godt til Fagfornyelsen. Vi er opptatt av utforsking, modellering, problemløsning og kommunikasjon i læringsfellesskapet. Vi vil gjøre endringer knyttet til progresjonen, for å gi mulighet for dybdelæring. Algoritmisk tenking som støtter matematikkforståelsen vil komme inn, og vi vil legge enda bedre til rette for samhandling digitalt og analogt. Maximum Smart Øving vil gi mulighet for mengdetrening tilpasset elevens nivå og dette vil frigi tid til utforskende samarbeidsaktiviteter, refleksjon og fokus på prosessene i klasserommet.

Hvordan skal Maximum ta vare på og legge til rette for alle elever, uansett nivå? 

Maximum er opptatt av god læring for alle. Det vil bli lagt til rette for flere aktiviteter, samt åpne og rike oppgaver med lav inngangsterskel og mulighet for å gå i dybden og se sammenhenger mellom fagområder og tema. Elevene på ulike nivå vil i tillegg kunne få tilpassede oppgaver med det adaptive produktet Smart Øving for elever på alle nivå. 

Hva er "gullet", slik du ser det, i den nye utgaven av Maximum? 

Gullet i Maximum vil ligge i mulighetene lærerne har for å tilby en variert matematikkopplæring med fokus på relasjonell forståelse. Elevene får muligheter til å arbeide sammen i tverrfaglige prosjekter, de får bruke varierte læringsmetoder i varierte oppgavetyper med blant annet bruk av digitale støtteverktøy. Lærerne og elevene får utviklet sin vurderingspraksis. Elever vil bli utfordret på å forstå egen læringsprosess, og lærere får mulighet til å bruke ulike vurderingsmåter og vurderingssituasjoner. Elev og lærer vil i Skolestudio og i Maximum Smart Øving få oversikt over elevens faglige utvikling. For elevene vi arbeid med Maximum være variert. Maximum vil ha mange spill, aktiviteter og praktiske oppdrag som gir de motivasjon for å gå inn i faglige diskusjoner for å forstå og lære mer.  

Relaterte artikler