Min norsk B1 tekstbok

Intervju med Thuy Thanh Pham og Erik Størdal Rygge

Forfatterne av Min norsk B1 tekstbok, Thuy Thanh Pham og Erik Størdal Rygge, har svart på hva de har lagt vekt på i arbeidet med Min norsk, og hvilke erfaringer de har tatt med seg.

 

Hva har dere lagt vekt på i arbeidet med Min norsk Tekstbok B1?

Vi har jobbet for å få fram sammenhengen mellom språklæring og identitetsutvikling. Her blir språklæring sett i tett sammenheng med hvem innlærerne er, og hvem de jobber for å bli i framtiden.
For den som lærer språket, er læringsprosessene mye mer komplekse og omfattende enn det kan synes for den som lærer bort språket. Dette skyldes at voksne innvandrere har et stort behov for å ta i bruk språket så raskt som mulig for å etablere et hverdagsliv i Norge, og for å kunne ta del i arbeidslivet. De må dermed rekonstruere eller konstruere ulike identiteter i det nye landet.

 

Hvilke erfaringer fra klasserommet har det vært viktig for deg å ta med deg i arbeidet med Min norsk?

Det har vært viktig at oppslagene er aktuelle og relevante i forhold til læreplanen. Tekstene skal også gi informasjon som innvandrere har bruk for i Norge.
Vi har vært opptatt av å finne en god en balanse mellom innholdet i oppslagene og vanskegraden i ordvalg. Ofte vil deltakere på vei mot B1 miste helheten i temaene, om ordene som blir brukt blir for vanskelige. Samtidig skal innlærerne på dette nivået (B1) eksponeres for idiomatiske uttrykk og språklige bilder, men det er viktig at disse ikke tar overhånd, så de mister oversikten over hva teksten handler om.
Det har også vært viktig for oss å ikke bare vise et glansbilde av det å være innvandrer i Norge. Tekstene skal også reflektere de problemene innvandrere møter i det norske samfunnet. De skal fremstå som realistiske og relevante for innlærerne. Målet er at elevene skal kjenne seg igjen i tekstene.
Våre deltakere er veldig opptatt av å komme seg fortest mulig ut i jobb. Utfordringen ligger i hvordan vi best kan legge til rette for at de lærer et tilstrekkelig og autentisk språk som de kan ta i bruk det øyeblikket de møter samfunnet utenfor klasserommet. Språket i lærebøker er ofte konstruert og dekker ikke alle arenaer.

 

Hvilke utfordringer har ofte deltakere som jobber mot B1-nivået? Og hvordan tenker dere at Min norsk kan bidra til å hjelpe deltakerne med å mestre disse utfordringene?

Deltakere som jobber mot B1-nivået har ofte problemer med å vise tilstrekkelig grammatikk i egenproduserte tekster, både skriftlig og muntlig. Ofte blir også ordbruken i egenproduksjonen for statisk.
Vi mener at grammatikk og nye ord og uttrykk bør læres i kontekst, gjennom å bruke språket, både muntlig og skriftlig. Grammatikk er ikke en løsrevet del av norskinnlæringen og skal ikke begrenses til utfyllingsoppgaver i en arbeidsbok. Læring skal skje gjennom refleksjon og egenproduksjon. I tekstboka vil du derfor på hvert oppslag finne oppgaver som egner seg både til refleksjon og til muntlig og skriftlig aktivitet under overskriften Tenk – snakk – skriv.
Målet med Min norsk B1 er at deltakerne skal bli bedre utrustet til å snakke og skrive om aktuelle og relevante temaer. Derfor legger vi stor vekt på narrativ som undervisningsmetode. Det å fortelle historier har vært og er fortsatt en vanlig praksis i alle typer samfunn. Gjennom narrativer kan deltakerne gjenoppleve og gjenfortelle noe som har skjedd. De kan også reflektere og skape oversikt over sitt eget liv i både fortid, nåtid og framtid og dermed finne mening med livet og konstruere sine ulike identiteter. I boka jobber deltakerne med mange ulike fortellinger. Noen av dem vil de kjenne seg igjen i, andre vil gi dem et innblikk i det norske samfunnet som de jobber for å bli en del av. Alle fortellingene i tekstboka er autentiske, for vi ønsker å gi innlærerne et så naturlig språk som mulig.

 

 

 

Thuy Thanh Pham

Utdannet allmennlærer fra Vietnam og har en mastergrad i Norsk som andrespråk fra Universitet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap ved voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.  

Thuy Thanh Pham Guux Square Small

Erik Størdal Rygge

Utdannet allmennlærer og har videreutdanning i Norsk som andrespråk fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som lærer i voksenopplæringen og jobber nå ved Moss VOKS. Han er også prøveleder for norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøvene og sensor på skriftlig B1-B2-nivå for Kompetanse Norge.

 

 

Erik Stoerdal Rygge Guux Square Small

Relaterte artikler

Dette er Min norsk

Dette er Min norsk

Min norsk fokuserer blant annet på: • en praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring • en tilpasset og fleksibel...