Bærekraft – en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag  

Våre fokusområder

Gyldendal har, over mange år, satset på grønt forleggeri og miljøvennlige løsninger. Vi har stilt krav til våre leverandører og samarbeidspartnere for å redusere klimautslipp og vi har hatt fokus på likestilling, like muligheter og ivaretagelse av menneskerettigheter – allikevel anerkjenner vi at vi kan og bør gjøre mer. I 2020 startet vi en strategiprosess for hele konsernet med formål om å øke satsningen og definere en fremtidsrettet og bærekraftig konsernstrategi.  

 

Gjennom dette arbeidet har Gyldendals påvirkning gjennom verdikjeden blitt kartlagt, i tillegg til interessentenes behov og forventninger. Dette har lagt grunnlaget for å identifisere fire fokusområder for bærekraft hvor Gyldendal har enten en spesielt stor mulighet til å positivt påvirke eller har en vesentlig negativ påvirkning miljø og samfunn.  

 

Fokusområdene er koblet til FNs bærekraftsmål. Dette bidrar til å skape en tydelig retning for arbeidet med bærekraft, og samtidig sikre at Gyldendal bidrar til å bærekraftig utvikling for miljø og samfunn.  

 

Vi står opp for redaksjonell frihet og ytringsfrihet

Redaksjonell frihet og ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for verdiskapning og for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og har vært en grunnleggende verdi siden Gyldendal Norsk Forlag ble opprettet i 1925.  

 

Både globalt og nasjonalt har diskusjoner knyttet til falske nyheter, konspirasjonsteorier og polarisering preget det offentlige ordskiftet. Med dette bakteppet har dette fokusområdet økende betydning for Gyldendal og våre interessenter. 

 

Vi har gjennom vårt virke et naturlig ansvar for å fungere som et talerør for ulike stemmer og meninger. Samtidig er det viktig at Gyldendal ikke bare opptrer som et passivt talerør for de aktørene som har en tydelig og sterk mening.

 

Gyldendal har også et ansvar for å aktivt oppsøke ulike meninger for å sikre en bred meningskorridor og slik legge til rette for en bred meningskorridor. Viktig virkemidler her er å oppsøke og fremme marginaliserte stemmer og bidra til å motkjempe ytringsangsten som kan oppstå i et stadig skarpere og polarisert ordskifte. 

 

Konspirasjonsteorier har også i noen tilfeller beveget seg fra små lukkede forum til å bli mer aksepterte «sannheter» blant en større gruppe mennesker. Samfunnskontrakten, vår tillit til hverandre og til offentlige institusjoner, blir utfordret, særlig gjennom endringer i det offentlige ordskiftet med sosiale medier som drivere. Dette har konsekvenser for bedrifter som oss – og vi vil fremover forsterke våre bidrag for å være en motvekt til falske nyheter, konspirasjonsteorier og ukritisk mediekonsum.  

 

Ny Mål 16

Vi utvikler bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller

Våre produkter, tjenester og forretningsmodeller påvirker omverdenen gjennom hele verdikjeden – fra råmaterialer og ideutvikling til sluttbrukerleddet.

 

Det er økende bevissthet i samfunnet for miljø- og samfunnsmessige tema, og det er viktig for oss å være en ansvarlig aktør og bidra ved å minimere våre utslipp og de negative påvirkningene vår drift har på miljøet og samfunnet.

 

Det vil vi gjøre gjennom å følge det opp systematisk og innføre målsetninger og måltall som følges opp jevnlig. Vi etterstreber en bærekraftig drift og har høye forventninger til oss selv, våre samarbeidspartnere og leverandører. 

 

Les mer om miljøsertifiserte trykkerier

Mal 12 Ansvarlig Forbruk

Vi oppsøker og tilrettelegger for mangfold

Sammensetningen av samfunnet er i endring. Det er større mangfold i befolkningen enn tidligere, og det er en grunnleggende verdi at alle får mulighet til å uttrykke sine synspunkter eller se sine perspektiver kommunisert av andre. 

 

For at Gyldendal skal fortsette å være en relevant samfunnsaktør og en attraktiv arbeidsgiver, må organisasjonen reflektere dette mangfoldet, både hva gjelder kjønn, etnisk opprinnelse, seksuell legning og andre grunnlag. 

 

En viktig del av Gyldendals samfunnsoppdrag er å legge til rette for et meningsfylt og konstruktivt offentlig ordskifte. Et mål i den forbindelse er å publisere meningsytrere som bringer nye perspektiver. 

 

Det har vært flere debatter i forleggerbransjen om manglende mangfold. Historier om seksuell trakassering i bransjen har også kommet til overflaten som del av #Metoo-bevegelsen. Forfattere og frilansere er i en spesielt sårbar situasjon. Disse utfordringene tar Gyldendal på alvor og vil jobbe enda mer systematisk sammen med bransjeorganisasjonene for å bedre forholdene i bransjen.  

 

Ny Mål 10

Vi skaper kompetanse for morgendagens utfordringer

Vårt hovedformål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet. Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet som formidler av historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse.

 

Vi bidrar med innhold og tjenester som gir nytte og verdi til hele den norske befolkningen i alle faser av livet – målet om å skape kompetanse fro morgendagens utfordringer treffer dermed direkte inn i vår kjernevirksomhet. 

 

Også her ser vi potensiale og muligheter for å bidra ytterligere til samfunnet enn det vi gjør i dag.  

 

Ny Mål 4