Videreutvikle praksis med fagfornyelsen

Over hele landet er skoler nå godt i gang med å videreutvikle praksis gjennom å utforske, tolke og ta i bruk nye læreplaner.

Tekst: Kathinka Blichfeldt

Blichfeldt er ansatt ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet der hun veileder skoler og kommuner i skoleutvikling og ledelse av profesjonsutvikling. Hun lang erfaring fra ungdomsskolen som skoleleder og lærer. Kathinka er forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.  

Kathinka Blichfeldt 2019

Å utforske nye læreplaner, innebærer å forholde oss aktivt til spørsmålet: Hvilken undervisning fører til best læring og størst opplevelse av mestring for elevene? Og kanskje viktigst av alt: Hvordan kan vi gjøre innholdet relevant og legge til rette for at elevene håndterer livet nå og i framtiden?

I en hektisk skolehverdag, kan det være lett å miste dette helhetlige perspektivet og gå seg vill i kortsiktige læringsmål. Fagfornyelsen skal bidra til at vi har med oss helheten i alt vi gjør.

Hva er de største endringene?

De nye læreplanene er mindre detaljerte enn tidligere, og det skal brukes mer tid i skolen på å forstå og utforske de viktigste begrepene og metodene både i og på tvers av fag.

Elevene skal få tid til å gå i dybden. De skal arbeide med lærestoff, faglige problemstillinger eller tema fra flere vinkler. Vi skal legge til rette for dybdelæring. Et viktig begrep i de nye læreplanene er kompetansebegrepet. Vi har allerede en kompetansebasert læreplan, men begrepet er nå videreutviklet.

Kompetanse defineres i LK20 som det å «kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning». Det å anvende (altså overføre) det man har lært i nye sammenhenger og situasjoner, er tydeligere presisert. Også kritisk tenkning, det å forholde seg granskende til informasjon og hvordan kunnskap blir til, er løftet fram. Hva innebærer dette i praksis?

Hva Er Nytt I Maximum Til Fagfornyelsen

Hva krever fagfornyelsen av oss som lærere?

LK20 Fagfornyelsen er mer enn fornying av fagene. De ulike delene av læreplanverket skal i større grad ses i sammenheng med hverandre, og grunnsynet i overordnet del beskriver mange veier til kunnskap og kompetanse.

Vi skal legge til rette for læringsprosesser med varierte tilnærminger i og på tvers av fag og der lærelyst, kreativitet, skaperglede og utforskertrang står sentralt. Det å samarbeide om å finne løsninger, det å tørre å prøve og feile, er viktige grunnprinsipper.

Elever som har en aktiv rolle i egen læring og får lære med hele seg gjennom utforsking og praktiske og skapende læringsaktiviteter, trives ofte bedre og blir mer motiverte. Mange skoler og lærere har mye kompetanse og verdifull erfaring som er viktig å løfte fram i møte med nye læreplaner og elevrollen som beskrives. Forhåpentligvis vil nye kjerneelementer fungere som kompass, og føre til spennende faglige samtaler som videreutvikler pedagogisk praksis.

Gyldendal Teigar Ungdom DSC 2000 Lowres

Utforsk og ta i bruk handlingsrommet!

Å legge til rette for å bygge kompetanse stiller store krav til hvordan vi som lærere planlegger gode læringsforløp. Vi skal gi elevene muligheter til å utforske komplekse problemstillinger og oppleve hvordan kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder kan være en nøkkel.

Hvordan skal vi møte denne forventningen? Tverrfaglig tilnærming kan være en mulig vei å gå, men det er ikke den eneste veien til å se sammenhenger i og på tvers av fag. Handlingsrommet til skolene og oss lærere, er stort.

Uansett hvilke metoder vi måtte velge, må vi gjøre oss noen nye erfaringer. Det tar tid å endre praksis, av og til er det også vondt. Jeg håper derfor at vi senker skuldrene i møte med nye læreplaner. Tør å diskutere og reflektere i og på tvers av fagområder. Tar med det pedagogiske gullet, utfordrer hverandre og skaffer oss nye erfaringer i møte med nye forventninger og rammer. Først da vil vi oppleve i praksis hvilket handlingsrom fagfornyelsen LK20 og de nye læreplanene gir.

Se våre utgivelser til fagfornyelsen

Her finner du en komplett utgivelsesplan for 1.-7. trinn og 8.-10. trinn, både trykte og digitale læremidler. 

Nye utgivelser

Fagfornyelsen I Grunnskolen

Skolestudio

Alle fag. Alle trinn.

Skolestudio har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–10. Spennvidden og omfanget av innhold er stort. Men det skal bli enda større! Til skolestart 2021 vil også KRLE, musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse, spansk, fransk og tysk finne sin plass i Skolestudio. Med andre ord, da har du alt du trenger på ett sted – i Skolestudio.

Prøv skolestudio

(PS: Du må logge inn med din Feide-bruker)

Element I Skolestudio

Relaterte artikler

Differensiering i Refleks

Differensiering i Refleks

Hvordan kan læreverket Refleks hjelpe deg som lærer med å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev? Her er en...
Salto Smart Bok 1–7

Salto Smart Bok 1–7

Nå kan du og elevene dine bruke de digitale utgavene av lærebøkene til norskverket Salto, helt gratis.
Hva er tetthet?

Hva er tetthet?

Tetthet handler om hvor tungt noe er i forhold til hvor mye plass det tar.
#BlackLivesMatter

#BlackLivesMatter

Enter-redaksjonen har laget undervisningsopplegget #BlackLivesMatter med utgangspunkt hendelsen i USA 25. mai 2020...
Nye Gaia Smart Bok

Nye Gaia Smart Bok

Nå kan du og elevene dine bruke de digitale utgavene av lærebøkene til Nye Gaia, helt gratis.
FNs bærekraftmål nummer 6

FNs bærekraftmål nummer 6

Visste du at 2,3 milliarder av jordas befolkning ikke har tilgang på akseptable sanitære forhold som toaletter eller...