Dette bør du vite om utleggstrekk

Utleggstrekk er en praktisk mye brukt form for inndriving av pengekrav. Flere hundre tusen personer i Norge har utleggstrekk mot seg. I vanskelige økonomiske tider må det forventes at antallet øker.

I vanskelige økonomiske tider vil flere oppleve at de ikke klarer å betale regninger og lån. Dersom pengekravene blir sendt til namsmannen for tvangsinndriving, vil den som skylder penger kunne få utleggstrekk mot seg, altså trekk i lønn eller trygd for å dekke gjeld. Hvor mye kan det trekkes i lønnen? Hvor mye har skyldneren rett til å beholde av sin inntekt? Hva hvis det kommer flere trekk mot samme person? Disse og flere andre spørsmål behandles i den reviderte utgaven av «Utleggstrekk».

Rettssikkerheten er viktig

Utleggstrekk er en praktisk mye brukt form for inndriving av pengekrav. Flere hundre tusen personer i Norge har utleggstrekk mot seg. I vanskelige økonomiske tider må det forventes at antallet øker. Det er viktig å ivareta rettssikkerheten for personer som opplever tvangsinndrivelse av gjeld. Ellers kan de som skylder penger bli sittende igjen med for lite penger til dagliglivets løpende utgifter.

Utleggstrekk besluttes av alle namsmyndigheter i Norge, både den alminnelige namsmannen, innkrevingssentralen og skattesærnamsmyndighetene.

Hva har skyldneren krav på? 

Reglene om utleggstrekk i dekningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven omhandler og reiser en rekke spørsmål. Hvilke inntektstyper kan det trekkes i? Hvor mye kan det trekkes hver måned? Hva slags levestandard kan skyldneren kreve å beholde i trekkperioden? Hvor lenge kan et utleggstrekk løpe?

Boken Utleggstrekk gir en omfattende fremstilling av reglene om utleggstrekk, både de materielle reglene og saksbehandlingsreglene. Boken vil være praktisk nyttig for advokater, dommere, ansatte hos namsmyndighetene, økonomiske rådgivere og inkassobransjen.

I 2014 kom det en forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning. Forskriften er nærmere omhandlet i boken. Herunder beskrives spørsmål som oppstår i familieforhold – kan en skyldner kreve å forsørge ektefelle og samboer fremfor å dekke gjeld? Hva skjer hvis det ikke er nok penger til både å forsørge barna og å dekke gjelden?

Hva skjer under konkurs? 

Reglene om utleggstrekk er i boken sett i sammenheng med andre former for tvangsinndrivelse – herunder hva som skjer med utleggstrekk under konkurs eller gjeldordning. Forholdet mellom motregning for å dekke tilbakebetalingskrav fra NAV og utleggstrekk er behandlet i et eget kapittel.

Mange saker om utleggstrekk kommer for domstolene. Boken beskriver en rekke saker, særlig fra lagmannsrettene.

Boken er en revisjon av 1. utgave fra 2008, og er ført ajour med lovendringer og rettspraksis frem til oktober 2020.

Utgivelser

Relaterte artikler