Dette må du vite om likestillings- og diskrimineringsrett i 2024

Oppdatert: 19.2.24
Lesetid: 7 minutter
Tekst: Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand

Vi har tatt en prat med de to forfatterne bak boken Likestillings- og diskrimineringrett. Her får du vite hvorfor boken er viktig, hva du kan ta med deg videre fra å lese boken og hvem den er skrevet for.

Hvorfor er denne boken viktig? 

Vernet mot diskriminering, trakassering og seksuell trakassering er av grunnleggende betydning for at alle mennesker, uavhengig av gruppetilhørighet, skal få samme muligheter på områder som arbeid, utdanning, varer, tjenester, helse og bolig. Boken tar for seg vern mot diskriminering og trakassering på grunn av: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Likestillings- og diskrimineringslovgivningens innhold og håndhevingssystem har vært gjenstand for hyppige endringer. Et foreløpig sluttpunkt i strømmen av reformer ble satt i juni 2017. Da vedtok Stortinget to nye lover som har som formål å styrke, forenkle og effektivisere vernet mot diskriminering, trakassering og seksuell trakassering: likestillings- og diskrimineringsloven 2017 og diskrimineringsombudsloven 2017.

Dette er den første samlede framstillingen av innholdet, håndhevingen og sanksjoneringen av vernet mot diskriminering, trakassering og seksuell trakassering etter norsk rett. Bokens overordnede formål er å skape klarhet og oversikt over et bredt rettsområde, å beskrive rettsutviklingen over tid og å løfte frem EU/EØS-rettens og menneskerettighetenes betydning på dette feltet.

"Dette er den første samlede framstillingen av innholdet, håndhevingen og sanksjoneringen av vernet mot diskriminering, trakassering og seksuell trakassering etter norsk rett."

Framstillingen tar utgangspunkt i målsetting om å sikre reell likhet på alle livs- og rettsområder. Den bygger på et meget omfattende nasjonalt og internasjonalt rettskildemateriale bestående av lovtekster, forarbeider, forskrifter, nasjonal domstols- og nemndspraksis, menneskerettskonvensjoner, EU/EØS-direktiver, praksis fra EU-domstolen, fra EMD og fra FNs menneskerettskomiteer. Som ledd i analysene av innholdet i vernet mot diskriminering, trakassering og seksuell trakassering, framheves sammenfall, sprik og spenninger mellom nasjonale kilder og internasjonale forpliktelser som følger av EU/EØS-retten og menneskerettighetene.

Boken gir en grundig framstilling av enkeltindividets vern mot diskriminering, trakassering og seksuell trakassering. Den tar for seg vilkårene for at forskjellsbehandling skal anses som diskriminering, hva som skal til for at krenkende eller skremmende ytringer og handlinger anses som trakassering og hva som skal til for at plagsom seksuell oppmerksomhet utgjør seksuell trakassering.

I tillegg til individvernet tar boken for seg offentlige myndigheters og arbeidsgiveres plikter til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering, trakassering og seksuell trakassering. Den gir med dette en forståelse av vernets betydning både for beskyttelse av enkeltindivider og for forebyggelse og endring på samfunnsnivå.

Boken foretar en systematisk analyse av dagens håndhevingssystem på likestillings- og diskrimineringsfeltet – og holder det opp mot EU/EØS-rettslige og menneskerettslige forpliktelser til å sørge for «access to justice» og effektiv håndheving av vernet. Den belyser kompetansen nemnda fikk i 2017 og 2019 til å tilkjenne oppreisning og erstatning dersom det konstateres at diskriminering, trakassering eller seksuell trakassering har funnet sted. Etter forfatternes syn har 2017-reformen allikevel svekket klageres mulighet til å få en effektiv behandling av sin sak på en del viktige punkter. De peker på innføringen av en stram én-instans håndhevingsstruktur, skriftlig saksbehandling i Diskrimineringsnemnda, og utvidet kompetanse for nemndas ledere til å avvise og henlegge saker. Videre problematiseres gjennomføringen av den diskrimineringsrettslige bevisbyrderegelen.

Hva er de viktigste tingene man kan ta med seg videre fra å lese denne boken?

I korte trekk: Forståelse av grunnleggende trekk og positiv kunnskap om retten.

Grunnleggende forståelse av

  • Hvordan vernet mot diskriminering, trakassering og seksuell trakassering har utviklet seg gjennom samspill mellom norsk rett, internasjonale menneskerettigheter og EU/EØS-rett.
  • Samspillet mellom enkeltindividers vern og offentlige myndigheters plikt til å gjøre tiltak for å forebygge og forhindre.
  • Hvordan det diskrimineringsrettslige regelverket og håndhevingssystemet fremmer eller hemmer målsetting om reell likhet for ulike grupper.

Innsikt i og oversikt over

  • Diskriminerings- og trakasseringsvernets innhold og hvordan det håndheves.
  • Eksisterende nasjonale og internasjonale rettskilder og bruken av dem i fortolkningen av norsk rett
  • Diskrimineringslæren: Hva ligger i kravet om at det skal foreligge negativ forskjellbehandling som ikke er saklig, nødvendig eller ikke uforholdsmessig inngripende for den som rammes?
  • Det diskrimineringsrettslige trakasseringsbegrepet:  Hva skal til for at handlinger og ytringer som virker krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende anses som trakassering?
  • Det diskrimineringsrettslige vernet mot seksuell trakassering: Hva skal til for at uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet skal anses som seksuell trakassering?

Kunnskap om innholdet og håndheving av de særlige reglene om oppreisning og erstatning ved diskriminering, trakassering og seksuell trakassering.

Mer om boken

Denne boken utgjør den første samlede fremstillingen av vernet mot diskriminering og trakassering etter norsk rett. Den omhandler kjennetegn som kjønn, graviditet, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, samt kombinasjoner av grunnlag.

Les mer om boken

Omslag av boken Likestillings- og diskrimineringsrett.

Hvem bør lese boken? 

Studenter

Boken er direkte relevant for studenter som tar faget likestillings- og diskrimineringsrett og arbeidsrett.

Den er imidlertid viktig for alle jusstudenter, fordi diskrimineringsvernet går på tvers av områder som EU/EØS-rett, menneskerettigheter, rettskildelære, statsrett, trygde- og velferdsrett, erstatningsrett eller selskapsrett. Den er en av få juridiske lærebøker som viser sammenhengen mellom både ulike rettsområder og mellom nasjonal og internasjonal rett.

Den er også relevant for studenter fra andre fagområder som interesserer seg for forholdet mellom juss og politikk, juss og samfunn, juss og filosofi, juss og religion og juss og kjønn, Rettssosiologi, statsvitenskap, filosofi, teologi  og  tverrfaglige kjønnsstudier.

Forskere og undervisere

Den er, på grunn av sammenhengen mellom likestillings- og diskrimineringslovgivningen, og andre rettsområde direkte relevant for juridiske forskere og undervisere på alle rettsområder. Bokens systematiske analyse av forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene og EU/EØS retten gjør den særlig relevant for forskere og undervisere innen disse disiplinene.

Det juridiske fakultetets beslutning om at kvinne- og kjønnsperspektiv skal integreres i undervisningen på alle fagområder gjør boken høyaktuell for forskere og undervisere innen alle obligatoriske fag.

Boken er av stor interesse for forskere innen statsvitenskap som arbeider med likestillingspolitikk, filosofer som arbeider med likhets og frihetsproblematikk, historikere som interesserer seg for rettens utvikling, teologer som forsker på forholdet mellom religion og rett og tverrfaglige kvinne- og kjønnsforskere.

Juridiske beslutningstakere og praktikere

Med et økende antall diskriminerings- og trakasseringssaker, er boken høyaktuell for dommere, Diskrimineringsnemnda, forvaltningen og advokater.

Kravet om at likestillingsmessige konsekvenser skal utredes ved all ny lovgivning gjør den relevant for utredere på alle områder av offentlig forvaltning, ikke bare for de departementer som har det overordnede ansvaret for likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

Den nære sammenhengen mellom likestillingspolitikk og likestillingslovgivning gjør den relevant for alle som arbeider med utvikling og gjennomføring av likestillingspolitikk på nasjonalt og kommunalt nivå.

Den er også aktuell for nasjonale organer som overvåker Norges gjennomføring av internasjonale likestillings- og ikke diskrimineringsstandarder – som Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM), Barneombudet og Sivilombudet.

Organisasjoner og politikere

Boken er viktig for organisasjoner som arbeider med likestilling og ikke-diskriminering for ulike grupper.  Fagorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, anti-rasistiske organisasjoner, organisasjoner for kjønns- og seksualitetsmangfold og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Videre er den viktig for politikere som har ansvar for å sørge for at likestillings- og diskrimineringslovgivningen fremme målsettingen om reell likhet.

Nordisk relevans

Boken er, som den første helhetlige og systematiske analyse av norsk likestillings- og diskrimineringslovgivning, av stor interesse i nordisk sammenheng. Boken vil være av stor interesse for juridiske forskere, beslutningstakere og organisasjoner i alle de nordiske land.

Om forfatterne

Anne Hellum

Anne Hellum

Anne Hellum ble ansatt ved Det juridiske fakultet i Oslo i 1987. Hun er professor emerita og var leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) fra 2000 til 2023. Hennes viktigste forsknings- og undervisningsområder er internasjonal kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, utviklingsrett,  rettsantropologi og rettssosiologi.

Hellum ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo 1981, mellomfagstillegg i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1985 og dr.juris ved Universitetet i Oslo i 1998 med avhandlingen Women's Human Rights and Legal Pluralism in Africa. Videre har hun arbeidet som utreder for Justisdepartementet, vært konsulent hos Fylkesmannen i Rogaland og dommerfullmektig i Lofoten.

I 2019 ble hun tildelt Gina Krog prisen for sin ledelse av Institutt for offentlig retts NORAD finansierte samarbeid med the Southern and Eastern Regional Center in Women's Law (SEARCWL) og arbeidet med å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i norsk rett.

Se også: Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum.

Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Hennes forskning og undervisning omhandler i hovedsak fagene likestillings- og diskrimineringsrett, menneskerettigheter og metode.
 

Relaterte artikler

50 år uten homoparagraf

50 år uten homoparagraf

– Det er viktig å markere jubileet for opphevingen av «homoparagrafen», og at vi ikke tar den og andre seire for...