Personverndokument Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø for Fagfornyelsen. Elevene skal oppleve mestring og gleden ved å lære når de jobber, produserer, utforsker og samarbeider i Skolestudio. Som lærer kan du sette sammen innhold på tvers av fag og trinn.

Om utprøvingen

Skolestudio er planlagt lansert fra skolestart august 2020, men vil i en fase fra 1. mars 2020 være mulig å bruke for skolene som en åpen utprøving. Utprøvingen vil gi lærerne mulighet til å bruke Skolestudio som et hjelpemiddel i undervisningen og det vil innebære behandling av reelle elevers personopplysninger. Det vil også være lagt til rette for å gi tilbakemeldinger om produktets funksjonalitet eller mangler. Det forutsettes at Skoleeier har databehandleravtale med Gyldendal før elever tar i bruk produktet, også under utprøvingen. Dersom en lærer er i tvil om skoleeier har databehandleravtale med Gyldendal kan dette sjekkes ved å kontakte Gyldendal kundeservice. Alle elevdata fra utprøvingen slettes eller anonymiseres etter endt utprøving juni 2020.

Formål

Skolestudio er et digitalt læringsmiljø for skolen som tilbyr produkter fra alle fag på alle trinn fra 1. til videregående. I Skolestudio vil lærer og elev finne innhold og funksjonalitet som hjelper til med planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Her vil også Salaby og de etablerte Smart-produktene være tilgjengelige. Se personverndokument for Salaby og Smart-produktene blant våre personverndokumenter.

Personvern

Skolestudio behandler mange og til dels inngripende personopplysninger om barn og unge, som vurderinger av faglige prestasjoner og tiden de bruker i produktet. Dette er nødvendige behandlinger for å kunne oppfylle formålet med produktet. Men det forutsetter også store krav til sikkerhet og ivaretakelse av den enkelte brukers personvern. Skolestudio er bygget fra grunn av etter prinsippene for innebygget personvern. Der er alle behandlinger av personopplysninger vurdert om de er nødvendige, hvem som skal kunne se de og hvor raskt de kan slettes.

Behandling av personopplysninger

Påloggingen til Skolestudio skjer gjennom FEIDE - Kunnskapsdepartementets løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Gyldendal mottar informasjon om navn, skole, klassetrinn og epost. Denne informasjonen kobles til læringsgrupper som opprettes av elevens lærer og blir lagret i tilknytning til læringsgruppen så lenge denne er aktiv.

En elev ser kun informasjon om seg selv, mens lærer vil ha oversikt over alle elevene i sine læringsgrupper.

I Skolestudio vil en lærer kunne følge med på sine elevers:

  • progresjon i et undervisningsopplegg
  • besvarte oppgaver
  • produserte besvarelser
  • tid brukt i et undervisningsopplegg

I tillegg vil lærerens egenproduserte undervisningsopplegg, aktiviteter eller oppgaver bli behandlet.

For support lagres flere tekniske opplysninger. Dette gjelder type maskin, nettleser, hvilke oppgaver eleven har jobbet med og hvor lenge. Disse opplysningene har kun bestemte personer i Gyldendals kundeservice og utviklere tilgang til for å løse supporthenvendelser. Alle slike opplysninger slettes automatisk etter 14 dager.

For å analysere om oppgavene og produktet fungerer som tiltenkt anonymiseres avgitte svar og andre relevante data. Disse dataene vil det ikke være mulig å spore tilbake til enkeltbrukere.

Les mer om hvordan Gyldendal behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Ansvaret for behandlingene

Når en elev bruker Skolestudio er det skoleeier, som regel en kommune eller fylkeskommune, som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene til elevene. I utgangspunktet er behandling av personopplysninger ulovlig – altså må skoleeier må ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene. For skoleeiere vil behandlingsgrunnlaget som regel være opplæringsloven som pålegger skoleeier å gi hver elev tilpasset opplæring. Altså utfører Gyldendal behandlinger av opplysningene i Skolestudio på vegne av skoleeier. Hvordan denne behandlingen skal foregå er regulert av en avtale mellom Gyldendal og Skoleeier. Gjennom avtalen plikter Gyldendal blant annet å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene og at Skolestudio ikke behandler flere opplysninger eller lagrer de lenger enn det som er nødvendig for skoleeiers formål.

Råd for bruk:

Trygg bruk av Skolestudio forutsetter at både skolen, lærere og elever har et bevisst forhold til informasjonssikkerhet. Det innebærer for skolen at trådløse nettverk er krypterte, at hver enkelt elev har en egen bruker, at lærer og elev er påpasselig med egen påloggingsinformasjon og at den enkelte logger ut av produktet ved endt økt. Dette er spesielt viktig der elevene deler maskin.

For skoleeier anbefaler vi at to-faktorautentisering for lærere aktiveres i Feide/Dataporten.

Dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan Skolestudio fungerer eller om hvordan personopplysninger behandles, kontakt Gyldendal kundeservice. For øvrige bruksvilkår, se Gyldendals bruksvilkår for digitale produkter.