Brukerveiledning for Multi Smart Øving

Trinn for trinn veiledning for lærere som bruker Multi Smart Øving i undervisningen.


Er du klart til å gå i gang? Logg inn i Multi Smart Øving

Finner du ikke det du trenger? Se vanlige spørsmål og svar

Vil du heller se en opplæringsvideo? Hopp ned til video


Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving (MSØ) er et digitalt læremiddel for øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Adaptiv læring

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i MSØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs evner og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Individuell profil

Etter hvert som elevene jobber vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og du har til enhver tid full oversikt over elevens framgang og måloppnåelse. I tillegg kan du se hvilke læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet med MSØ.

En del av et komplett læreverk

Innholdet i MSØ er utviklet av Multis forfattere, og læringssyn, læringsmål, oppgavetyper, forklaringer og kapittelstruktur er i samsvar med læreverket Multi. Du styrer selv hvilket delkapittel (fagområde) eleven skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør én av mange ulike arbeidsformer.

Måloppnåelse og utvikling

MSØ gir deg mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og lignende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå, og tilpasse øvrig undervisning etter klassens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, eller jobbe med utfordringer utenfor MSØ.

MSØ gir også noen mer utfordrende oppgaver til elever som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elever som også viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor MSØ, og aller helst med samarbeidsoppgaver for å trene kommunikasjon, argumentasjon og refleksjon. Elever kan eventuelt flyttes til et annet klassetrinn der du vurderer det som relevant.

Som lærer kan du plassere elevene i et valgt delkapittel, men du har ingen mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet du har valgt.

Elevenes måloppnåelse i MSØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at MSØ skal tro at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise MSØ at «Dette kan jeg».

 

Kom i gang

1: Logg inn

For å komme i gang med Multi Smart Øving går du til https://www.skolestudio.no og logger inn med din Feide-bruker.

Feide

Du aktiverer din tilgang ved å trykke på Multi Smart Øving-flisa. Du får da opp en dialogboks og kan trykke på Aktiver lærerlisens. Du har nå tilgang og kommer inn i produktet. 

Neste gang du skal logge inn i Multi Smart Øving kan du gjøre det via Multi Smart Øving-flisa i Skolestudio eller gå rett til http://multi.smartoving.no

Feide (1)

2: Sett i gang gruppe

Ved første innlogging får du muligheten til å sette i gang din læringsgruppe:

Feidegruppe

 

For å sette i gang klassen velger du ønsket Feidegruppe fra «Velg Feidegruppe» menyen:

Feidegruppe1

 

Når du har valgt gruppe kan du i neste steg velge hvilket trinn klassen skal jobbe på:

Feidegruppe2

Har du flere grupper finner du dem i sidemenyen. Her kan du også sette i gang nye grupper.

Hvis du ønsker å dele en Feide-gruppe med en annen lærer må denne læreren legges til som et medlem av Feide-gruppen i skolens administrasjonssystem. 

Gruppemeny Ny

3: Sett i gang elevene

For å sette elevene i gang må de ha fått tildelt en lisens fra skolens lisensadministrator. Kontakt din lisensadministrator dersom du er usikker på om elevene dine har fått tilgang. 

Elevene kan alternativt aktivere en prøvelisens ved å gå til http://skolestudio.no og klikke på Multi Smart Øving-flisa. De vil da få opp en dialogboks som gir dem mulighet til å starte en prøvelisens.

Feide (1)

Når læreren har satt i gang en læringsgruppe vil elevene komme rett inn til sin første oppgave og kan starte arbeidet umiddelbart. Hvis læringsgruppen ikke er satt i gang, vil ikke eleven få oppgaver.

Oppgavevisning Ny


Er du klart til å gå i gang? Logg inn i Multi Smart Øving

Finner du ikke det du trenger? Se vanlige spørsmål og svar

Vil du heller se en opplæringsvideo? Hopp ned til video


For læreren

Sidemenyen 

I sidemenyen ligger kapitteloversikten for trinnet. Her kan du starte nye kapitler og hente elever til de delkapitlene de skal jobbe på. Når du har åpnet et nytt delkapittel ved å klikke på hengelåsen og velge Åpne, vil elevene i gruppen automatisk flyttes videre så snart de har vist nok måloppnåelse i det foregående emnet. Dersom du ikke ønsker at eleven skal flytte seg fremover til neste delkapittel må delkapitlet låses. Du kan også aktivt hente elever til delkapitlet hvis du ønsker det.

Ønsker du at en eller flere elever skal jobbe på et annet trinn kan du flytte eleven ved å gå inn på Elevkortet (se under).

I kapittelrepetisjonen får eleven først og fremst oppgaver fra læringsmålene i hele kapitlet, altså alle læringsmålene innenfor hvert delkapittel samlet. I tillegg kan elever også her få oppgaver fra nødvendige forkunnskaper fra tidligere læringsmål. 

Sidemeny Ny

Elever kan kun jobbe i én læringsgruppe av gangen, men kan flyttes mellom grupper. Hvis du har elever som jobber i en annen gruppe vil knappen Hent elever til denne læringsgruppa dukke opp. Klikk på denne og velg hvem du vil hente over.

Sidemeny Hentelever

Klassen 

Her ser du oversikt over klassens mestring i de ulike kapitlene og læringsmålene. Grad av måloppnåelse vises fra lav til høy. 

Informasjonen som vises er avhengig av hva du har valgt i sidemenyen: Trinn, kapittel eller delkapittel.

Sedinklasse Ny

Elever 

Under fanen Elever finner du informasjon om grad av måloppnåelse til enkelte kapitler, arbeidstid og oppgaver besvart. Klikker du på en elev vil du se mer detaljert informasjon om elevens måloppnåelse for hvert delkapittel og en indikator som viser hvor eleven jobber.

Informasjonen som vises er avhengig av hva du har valgt i sidemenyen. Velger du trinnet eller kapittelet vises måloppnåelse i hhv kapitler og delkapitler. På delkapittelnivå får du opp Elevkortet som viser mer detaljer om elevens arbeid.

Ikoner Forklaring

Elevkortet 

Elevkortet får du enda flere detaljer rundt elevens arbeid for denne og forrige uke.

Du kan flytte eleven til et annet trinn ved å trykke på Flytt-knappen på elevkortet. Der kan du velge hvilket trinn og hvilket kapittel du ønsker at eleven skal jobbe på. Merk at eleven vil da flyttes fra gjeldende trinn i sidemenyen til menyen «Andre trinn» under kapittel listen.

Elevkortet

Utdrag

Under fanen Utdrag vises det ulike utdrag fra klassens arbeid. Du blir blant annet oppdatert om elever som har blitt ferdige med arbeidsmålet for uken, elever som jobber med utfordrende oppgaver eller om enkeltoppgaver som flere elever har sendt til deg.

Utdrag

Oppgaver 

Fanen Oppgaver viser eksempeloppgaver fra de ulike delkapitlene. Lærer kan velge fra kapitler i sidemenyen og få opp eksempeloppgaver til disse under denne fanen. 

Oppgaver

Innboks 

Her har du tilgang til oppgaver som elever har sendt og kan svare elevene. Hvis flere elever har sendt inn samme oppgaven kan du også svare alle disse samtidig. 

Innboks

Innstillinger 

Området for innstillinger skal hjelpe deg å administrere din læringsgruppe. Her kan du endre ukens arbeidstid, slå av og på svarfunksjonalitet og motivasjonsrommet. Hvis en gruppe har blitt aktivert ved en feil er det også mulig å deaktivere den herfra. I innstillingene finner du også Lærertips og Informasjon fra Gyldendal angående Smart Øving. 

Innstillinger


Er du klart til å gå i gang? Logg inn i Multi Smart Øving

Finner du ikke det du trenger? Se vanlige spørsmål og svar

Vil du heller se en opplæringsvideo? Se her


For eleven

Oppgavevisning 

Eleven får oppgavene presentert som en kortstokk, der hvert kort er en oppgave. Eleven har tre forsøk på hver oppgave og får ulike motivasjonsmeldinger mellom oppgaver, i tillegg til poeng regnet ut fra ulike kriterier (blant annet flere riktige svar på rad). 

Oppgavevisning Ny

Baksiden av kortet 

På baksiden av hvert oppgavekort kan eleven hente frem forklaring til oppgaven og hjelpemidler tilknyttet læringsmålet. Eleven kan også lagre oppgaven til senere og sende oppgaven til deg sammen med et spørsmål.  

Oppgave Baksiden

Mine oppgaver 

Her har eleven oversikt over sine lagrede oppgaver sammen med oppgaver som har blitt sendt til deg. Eleven kan også hente disse oppgavene fram senere. Når eleven har fått svar fra deg vil de få en indikator om dette på den gjeldende oppgaven. Du kan slå av denne funksjonaliteten om det er ønskelig. 

Mineoppgaver

Motivasjonsrommet 

Eleven har tilgang til et motivasjonsrom hvor en planet viser framgang og poeng til hvert kapittel. Det blir lagt til nye elementer etter antall poeng og tid jobbet. Tiden er regnet ut fra ukens arbeidsmål. Du som lærer har også mulighet å låse tilgangen til motivasjonsrommet hvis du ønsker.

Screenshot 2020 06 17 At 15.13.40


Er du klart til å gå i gang? Logg inn i Multi Smart Øving

Finner du ikke det du trenger? Se vanlige spørsmål og svar


Video: Kom i gang med Multi Smart Øving

TIPS: Gå rett til det du er interessert i ved å trykke på en av de blå prikkene i avspilleren.