Engelsk

Dette er Explore Smart Øving

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt. Som lærer får du mer tid til målrettet oppfølging og planlegging av differensiert undervisning.

Prøv Explore Smart Øving

Explore Smart Øving (ESØ) er et digitalt læremiddel. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt. 

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i ESØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.  

Etter hvert som elevene jobber, vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres som følge av hvordan den enkelte eleven mestrer og løser de ulike oppgavene. Du som lærer har til enhver tid full oversikt over både enkeltelevens og gruppas framgang og måloppnåelse, og følger på denne måten utviklingen tett. I tillegg kan du se hvilket læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet med ESØ.  

En del av et komplett læreverk 

ESØ er en ny komponent utviklet i samsvar med læreverket Explore. Du styrer selv hvilket delkapittel (fagområde) eleven skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør én av mange ulike arbeidsformer.  

Måloppnåelse og utvikling

ESØ øver først og fremst basisferdigheter. I Explore Smart Øving får elevene mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster. Elevene møter oppgaver som både øver lyttekompetanse og lesekompetanse, og etter hvert også skrivekompetanse.   

Elever som viser god mestring i et delkapittel vil bli sendt videre til neste delkapittel, så fremt dette er åpnet av lærer. Om lærer ikke har åpnet neste delkapittel, vil elevene bli værende i det gjeldende delkapittelet og få mer utfordrende oppgaver der. De elevene som har full mestring av målene i kapittelet vil også kunne møte de utfordrende oppgavene i repetisjonsdelen.

Etter hvert som elever viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, anbefaler vi at de jobber videre med andre type oppgaver utenfor ESØ. På den måten kan elevene bruke kompetansen de har tilegnet seg gjennom ESØ til å utforske, kommunisere og reflektere, for eksempel i Explore Skolestudio, eller gjennom kreative aktiviteter i klassen. Se lærerveiledningen til Explore for flere tips til oppgaver og aktiviteter.

God oversikt for lærer

Som lærer kan du plassere elevene i et valgt delkapittel, men du har ingen mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet du har valgt. På lærersiden vil du få god oversikt over elevenes mestring og måloppnåelse. Denne informasjonen kan du bruke for å tilpasse undervisningen ytterligere til klassen, grupper eller enkeltelever.  

Elevenes måloppnåelse i ESØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at ESØ skal tro at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise ESØ at «Dette kan jeg». 

 

Les mer om læreverket Explore 

Relaterte artikler

Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...
Personvern

Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.