Salto møter fagfornyelsen!

Hva blir nytt i norskundervisningen? Les intervju med redaktørene for Salto, Åse Ulltveit-Moe Norrud og Cathrin Kaspersen.

Hva er, og kommer til å være, det viktigste for lærerne i norskundervisningen på dine trinn ifølge den nye læreplanen?

Det blir mer fokus på den aktive eleven, lek og utforskende arbeid. Språket skal være et utgangspunkt for å tenke, kommunisere og lære. Det er også viktig at denne læringen skjer i et inkluderende fellesskap. Felles opplevelser i klasserommet har alltid vært viktig i Salto, og vi er naturligvis veldige glade for at dette blir trukket frem i fagfornyelsen.

Hvilke grep gjøres i Salto for å tilrettelegge for fagfornyelsen?

I Salto 1-7 legger vi vekt på en tydelig progresjon- som er en forutsetning for dybdelæring. Vi ønsker aktive elever som samhandler, produserer og deltar i undervisningen. Aktiviteter og tekster som fenger og berører er drivkraft for å få motiverte elever. Et viktig mål for oss er at elevene skal oppleve norsk som et inspirerende og meningsfullt fag!

I begynneropplæringen har vi først og fremst økt fokus på å utforske og leke med språket. For å styrke elevenes språklige bevissthet, foreslår vi varierte aktiviteter som språkleker, konkrete samtalespørsmål, skriveoppdrag, sanger, regler og uteleker for å nevne noe. Vi viderefører selvsagt nivådifferensierte tekster knyttet til det samme temaet.

På 5.-7. trinn legger vi allerede vekt på en strukturert og modellerende skriveopplæring med eksempeltekster, skriverammer og arbeid med skrivekamerat. Dette vil vi videreføre, med nye og flere eksempeltekster. Vi kommer til å ha et økt fokus på kildebruk og kildekritikk, og flere oppgaver som legger opp til utforsking, dybdelæring og samhandling.

Hvordan skal Salto ta vare på og legge til rette for alle elever, uansett nivå?

I Salto legger vi opp til felles tekstopplevelser og klasseromsamtaler der alle elever, uavhengig av tekniske leseferdigheter, kan bidra.

På 1.-4. trinn har vi differensierte tekster omkring det samme temaet.  Vi har mange vide oppgaver som kan løses på ulike måter ut fra ferdigheter, kreativitet og kunnskap.

I Salto 5-7 har vi et variert tekstutvalg for å engasjere bredden i elevgruppa. Vi har tilført flere eksempeltekster på ulike nivå i Saltos skriveskole. Et rikt utvalg av oppgavetyper gir elevene ulike innfallsvinkler slik at de kan gå i dybden av fagstoffet de skal lære.

Vi må også skryte litt av de digitale ressursene våre, som er en naturlig og integrert del av Salto 1-7. Det gode samspillet mellom de trykte bøkene og det digitale bidrar til å engasjere elevene og å variere og differensiere undervisningen. Salto vil også inngå i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Det er mye spennende som skjer fremover!

Salto 1 er allerede kommet i ny utgave. Hva vil du trekke frem i den nye utgaven av Salto?

Vi har nå fått to Elevbøker på 1.trinn. I Salto 1A Elevbok er det bokstavinnlæringen som står i sentrum. I revidert utgave legger vi opp til introduksjon og gjennomgang av to bokstaver pr uke, i tråd med anbefalingene fra Lesesenteret. I Salto 1B Elevbok finnes differensierte lesetekster som handler om ulike aktuelle temaer, vi repeterer bokstavene og fokuserer på høyfrekvente ord.

Språk og sprell er også et nytt element i bøkene på 1.trinn. Her har vi samlet sanger, dikt, regler og andre tekster som kan være utgangspunkt for gode språklige aktiviteter i klasserommet.

For å skape en god sammenheng mellom Elevboka og Arbeidsboka har vi gjort noen lure grep. Vi bruker utsnitt fra illustrasjoner i Elevboka som eleven kan skrive og tegne til i Arbeidsboka. Vi har også laget nivådifferensierte leseforståelsesoppgaver. Med andre ord, her får elevene rikelig med oppgaver der de kan tegne, fabulere og skrive seg til lesing og øke sin språklige bevissthet.

Det siste jeg vil trekke frem er alle de flotte illustrasjonene som finnes i Salto. Perfekt som utgangspunkt for samtaler, rett og slett en gullgruve!

 

 

 

Relaterte artikler