Explore

Smartere ordlæring i engelsk: Bilder, fraser og høyfrekvente ord

Å lære et nytt språk handler mye om å lære nye ord. Tidligere brukte man pugging og gloseprøver i engelskundervisningen, men det er kanskje ikke det mest effektive?

Tekst: Explore-forfatterne

 

Forskning viser at jo flere avgjørelser en må ta om et ord, jo mer sannsynlig er det at man husker det. Jo mer tankearbeid som kreves, jo dypere spor vil det altså sette i langtidsminnet. læreverket Explore skjer ordlæringen derfor gjennom mange ulike aktiviteter med økende grad av kognitive utfordringer.

Alle kapitler i Explore starter med et innholdsrikt myldrebilde der nye ord og setningsstrukturer presenteres. I tillegg finner elevene ord som ligner på hverandre i engelsk og norsk, såkalte transparente ord, og ord fra tidligere kapitler. I Skolestudio kan elevene lytte til ordene, gjøre oppdrag, gå på jakt i bildet for å utforske det engelske språket, og de kan bygge sitt eget bilde

 

Make A Story

---

Slik kan elevene utforske bildet i Explore Fagrom:

Explore

Engelsk 1–7

Explore er et prisvinnende engelskverk for barnetrinnet. Verket bygger en solid språklig grunnmur som gjør at elevene kan kommunisere på engelsk fra første stund. 

Finn ut mer

Explore Epost1 Mockup

Ordlæring i Explore står for mer enn bare enkeltord. Det dekker innholdsord og funksjonsord, fraser og faste uttrykk som består av flere ord og som fungerer som en enhet, som «chunks», i tillegg til enkle setningsstrukturer. Bruken av enkle setningsstrukturer letter også flyten i språket, siden elevene ikke må tenke på hvordan de selv skal klare å kople en serie enkeltord til en setning. Arbeidsminnet deres er ikke ferdig utviklet på begynnertrinnet. Med ferdig innlærte strukturer eller mønstre kan de lettere lage meningsfulle setninger.

---

Se og lytt til demonstrasjon av oppgaven fra Explore Fagrom:

I tillegg til innholdsord og setningsstrukturer trenger elevene å bli godt kjent med ord som opptrer svært ofte i engelske tekster, både muntlig og skriftlig. Vi kaller slike ord høyfrekvente ord. Mange av disse ordene er funksjonsord, ord som først og fremst har en grammatisk rolle å spille, for eksempel preposisjoner, artikler, pronomen, hjelpeverb. Flere av disse har en stavemåte som ikke viser en opplagt kopling mellom lyd og bokstav. Desto viktigere er det at elevene blir fortrolige med disse ordene som ordbilder. Noen eksempler er ord som my, like, is, with.

Fordelen med å bevisstgjøre elevene på denne typen ord, er at de lettere kan avkode tekst når de leser og dermed oppleve bedre leseflyt. I tillegg vil de lettere lære seg å skrive ordene riktig. Etter 7. trinn vil elevene ha møtt og jobbet med 250 høyfrekvente ord i Explore. 

I Like

Det er forskjell på enkel repetisjon og resirkulering i språkopplæringen. Med resirkulering menes gjenbruk i litt nye sammenhenger. Et ord som er innlært innenfor ett tema, dukker opp i et nytt. Når elevene møter vokabular i ulike oppgaver og deretter får anledning til å resirkulere dem i en ny kontekst, er dette en del av systematikken og en måte å legge til rette for dypere læring.  

Explore sikres denne utviklingen av elevenes ordforråd systematisk, gjennom alle trinnEn trygg progresjon er også sikret ved at elevene på begynnerstadiet møter og lærer konkrete ord og først seinere utvider ordforrådet sitt med mer abstrakte begreper.

Resirkulering

Ved å ta utgangspunkt i setningsstrukturer og høyfrekvente ord og bruke disse på nye måter gjennom alle skoleårene, setter ordene dypere spor i hjernen og man lærer språket bedre. Det er først når elevene har gjort ordene til sine, og kan bruke dem selvstendig, at de virkelig har lært dem. 


Relaterte artikler

Sang i språkopplæring

Sang i språkopplæring

Er du en av dem som aldri hadde fransk på skolen, men som likevel kan «Fader Jakob» eller «Frère Jacques» som den...
Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...