De beste rådene for å skape en effektiv ledergruppe

Viktigheten av effektive ledergrupper, samt hvordan man best bygger opp en, presenteres i andre utgave av boken «Effektive ledergrupper». 

Boken er skrevet av Henning Bang, som er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo og Thomas Nesset Midelfart, som er utdannet psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi.

Hvorfor er det viktig med effektive og velfungerende ledergrupper i en organisasjon?

– For dagens virksomheter er kompleksitet og avhengighet blitt to sentrale stikkord: De må løse og håndtere utfordringer som blir mer og mer komplekse. Disse utfordringene kan ikke løses av enkeltstående enheter, men man er nødt til å samarbeide med andre. I dette bildet spiller ledergruppene en viktig rolle i å håndtere behovene for styring og koordinering, sier Bang og Midelfart.

– Det er ikke umulig for en organisasjon å lykkes med tverrfunksjonelt samarbeid om ledergruppene fungerer dårlig. Likevel er det veldig mye lettere å lykkes med dette hvis ledergruppene bidrar med tydelig og helhetlig styring for enhetene de sitter på toppen av, og skaper gode betingelser for at organisasjonen skal fungere som et enhetlig og godt koordinert system. Ledergrupper kan med andre ord sees som nødvendige, om ikke tilstrekkelige, betingelser for å sikre at organisasjoner går i samme retning, og fungerer på en koordinert og samkjørt måte.

Oppdatert utgave

Det er syv år siden første utgave av boken «Effektive ledergrupper» kom ut for første gang. En god del har skjedd på forskningsfronten og når det gjelder forfatternes egne erfaringer på området. Dermed ble det et behov for en oppdatert utgave. Lesere av førsteutgaven vil kjenne igjen faktorene i modellen for effektivitet i ledergrupper. Men modellen er omstrukturert noe, og hvert kapittel er blitt utvidet med et avsnitt som beskriver faktoren som omtales i praksis. Bokens siste del, som omhandler hvordan man jobber for å utvikle effektive ledergrupper, er skrevet helt om. Her har forfatterne lagt til 14 potente øvelser som de har svært god erfaring med å bruke når de driver utviklingsprosesser i ledergrupper.

Boken er skrevet med to målgrupper i tankene. Den første er forskere og studenter som ønsker å sette seg inn i forskningen som er gjort på effektivitet i ledergrupper. Den andre målgruppen er ledere, konsulenter og praktikere som ønsker å drive utvikling av ledergrupper med basis i forskningsbasert kunnskap.

Effektive ledergrupper

Hvordan kan man skape en effektiv ledergruppe?

– Det aller viktigste du som leder må gjøre hvis du ønsker at ledergruppen din skal bli effektiv og velfungerende, er å legge til rette for at gruppen innimellom tar seg tid til å stoppe opp og reflektere over egen fungering, og gjør nødvendige justeringer og endringer, sier forfatterne.

– Videre er en forutsetning for å bli en effektiv og velfungerende ledergruppe at medlemmene har en felles forståelse av hva ledergruppen er til for, hvilken forskjell den er ment å gjøre, og hva den skal produsere.

Hva kjennetegner en skikkelig god ledergruppe?

En effektiv ledergruppe skaper fremragende resultater på to områder. For det første skaper den merverdi for organisasjonen den er en del av, gjennom å behandle, diskutere og fatte beslutninger i saker som er sentrale for organisasjonens drift og utvikling. For det andre skaper den merverdi for gruppens medlemmer, ved at hvert enkelt medlem blir bedre til å gjøre jobben sin og opplever det som motiverende, lærerikt og utviklende å være med i ledergruppen.

Skal vi gi kortversjonen av hva som skal til for å skape resultater på begge områdene overfor, så kan vi si at en skikkelig god ledergruppe har på plass de grunnforutsetningene som skal til for å fungere som en effektiv ledergruppe. For eksempel ved å ha et klart formål, jobbe med de riktige sakene og bestå av kompetente personer. Ledergruppen arbeider på måter som gjør at den skaper gode resultater, og den skaper relasjonelle tilstander som gjør at medlemmene samarbeider godt.

Bildet: Forfattere av Effektive ledergrupper: Henning Bang og Thomas Nesset Middelfart. Foto: Nadia Nordskott 

Effektiveledergrupper

Utgivelser

Relaterte artikler

Boktips om ledelse

Boktips om ledelse

Er du en leder? Bruk tiden smart på å oppdatere deg og lære noe nytt. Vi har samlet et utvalg bøker for deg som er...
Grønne tariffavtaler

Grønne tariffavtaler

Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det...
Positivt lederskap

Positivt lederskap

Hva har Microsoft, Google og Disney til felles? De har alle bygget inn "positiv psykologi" som teknikk for lederskap.
HR- boka

HR- boka

HR-boka gir en bred og grundig innføring i de oppgavene en HR-avdeling jobber med.