Hvorfor er sosiologi relevant for helsepersonell?

"Sosiologi i helsefag og sykepleie" er en pensumbok som gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene. Dette bokutdraget forteller om hvorfor sosiologi er relevant for helsepersonell.

Sosiologer stiller spørsmål ved etablerte sannheter. En av målsettingene med denne boka er å få mennesker som arbeider med helsespørsmål, til å være litt sosiologer. Det betyr at man må ta av seg sine vanlige briller, ha på seg nye og utfordre sannheter man ser rundt seg. Noen eksempler: Gir helsearbeidere like god pleie og behandling uavhengig av pasientens økonomiske situasjon og kulturelle bakgrunn? Bruker helsepersonell mest tid på dem som har størst behov? Skal teknologi ta over behandling hos ensomme pasienter? Bruker helsepersonell sin makt på en positiv måte til det beste for pasientene? Har arbeidstakere like arbeidsvilkår? Er det riktig at sykepleiere fra fattige land kommer til Norge og jobber, når deres hjemland har behov for deres kompetanse? Å reflektere sosiologisk innebærer å se sosiale fenomener med nye øyne og utfordre rådende forståelser. Det kan få oss til å røske opp i mange meninger og fordommer, være med på å avlive myter om samfunnslivet samt å finne alternative løsninger.

Sosiologien og sosialantropologien tilbyr begreper, teorier og perspektiver på menneske og samfunn som til sammen utgjør en spesiell måte å tenke på. Å tenke sosiologisk vil blant annet si å se det sosiale, det relasjonelle, det menneskeskapte og det kulturavhengige i det vi betrakter (Lian 2007: 16). Å tenke sosiologisk innebærer også å forstå at det ikke bare er én måte å oppfatte det som skjer i samfunnet på. Helsepersonell trenger sosiologien for å få en helhetlig forståelse av pasientenes situasjon og de systemene de arbeider i. Hvorfor ringer damen på rom 203 på hvert kvarter på natten for å få bekken? Er det fordi hun må på do eller er det fordi hun er utrygg og har behov for sosial kontakt? Å tenke sosiologisk kan gjøre oss mer tolerante overfor andres syn samtidig som vi kan oppdage åpne og skjulte maktstrukturer. Et mål med denne boka er å bidra til at helsearbeidere skal være kritiske til maktutøvelse, framfor å være maktmedløpere.

Oppsummering

Befolkningens helse og opplevelse av sykdom påvirkes av samfunnsforhold. Politiske, kulturelle, økonomiske og strukturelle forhold innvirker på vår helse og den behandlingen som gis. Somatiske og mentale plager, funksjonsevne og til og med våre kropper er et resultat av sosiokulturelle omstendigheter (Elstad 2016, Nettleton 2006). Samfunnsforholdene henger sammen på bestemte måter, og sosiologien forklarer og tolker disse sammenhengene. Samfunnsvitenskapelige perspektiver kan bidra til at helsepersonell ser, forstår og utfordrer disse sammenhengene.

Utgivelser

Relaterte artikler

Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og...