Digitalt læremiddel

Dette er Smart Øving

Slik fungerer den dynamiske oppgavestrømmen i Smart Øving

Denne filmen forklarer hvordan Smart Øving tilpasser oppgaver og utfordringer til hver enkelt elev. Eksempelet er hentet fra Multi Smart Øving, for øving i matematikk 1-7, men det fungerer på samme måte i de andre fagene.

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og dynamisk læringsforløp der oppgavene hele tiden er tilpasset elevens mestring. Som lærer får du mulighet til å følge elevens og gruppens læringsprosess fra dag til dag.

 

Smart Øving er utviklet av Gyldendal i samarbeid med amerikanske Knewton. Deres adaptive læringsprodukter brukes av over 40 millioner elever og studenter over hele verden.

Dynamisk adaptivitet

Det unike med Smart Øving er den dynamiske oppgavestrømmen som tilpasses hver enkelt elev umiddelbart og underveis i arbeidet. Etter hvert som elevene jobber vil det danne seg en individuell profil til hver elev og profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene. En elev som viser mestring av et lærestoff vil derfor få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever vil få hjelp til å tette hull i underliggende kompetanse, også fra andre og tidligere læringsmål. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem - uten en lang kartlegging.

En del av et komplett læreverk

Innholdet i Smart Øving er utviklet av forfatterne av våre læreverk ExploreMultiMaximum og Mønster. Både fag- og læringssyn, læringsmål, oppgavetyper, forklaringer og temastruktur er i samsvar med det aktuelle læreverket. 

Oppgave fra Explore Smart Øving.

Lærer har mulighet til å flytte elever mellom kapitler på gjeldende trinn og mellom ulike trinn, men kan ikke styre hvilke oppgaver eleven får. Som lærer kan du åpne så få eller så mange delkapittel du ønsker, men du har ikke mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet de jobber i.

Oppgavevisning Ny

Oppgave fra Multi Smart Øving.

 

Oppgavekort

Oppgave fra Explore Smart Øving.

 

Måloppnåelse og utvikling

Smart Øving gir deg mulighet til å følge hver enkelt elevs og gruppens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og liknende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå og tilpasse resten av undervisningen etter gruppens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, gå videre eller jobbe med utfordringer utenfor Smart Øving.

Image003

Smart Øving gir også noen mer utfordrende oppgaver til elevene som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elevene som også viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor Smart Øving og aller helst med samarbeidsoppgaver for å trene kommunikasjon, argumentasjon og refleksjon. Elevene kan eventuelt få åpnet tema på høyere trinn der du vurderer det som hensiktsmessig.

Elevenes måloppnåelse i SØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at Smart Øving tror at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise Smart Øving at «dette kan jeg».

Motivasjon og mestring

Smart Øving får elevene oversikt over sin egen innsats. Eleven får umiddelbar respons på avgitt svar og samler poeng for antall rette besvarelser. På de lavere trinnene gis det belønning for blant annet tre rette oppgaver på rad, og tid jobbet, i form av morsomme animasjoner og tegninger.

Screenshot 2020 06 17 At 15.13.40

Motivasjonsrommet i Multi Smart Øving.

 

Motivasjonsrommet

Motivasjonsrommet i Explore Smart Øving.

 

Står eleven fast er det mulig å sette oppgaven på vent, eller sende spørsmål til læreren. Læreren kan velge å svare direkte i Smart Øving, eller å bruke spørsmålet som en del av undervisningen. Instruksjonsmateriellet ligger tilgjengelig sammen med oppgaven og kan hentes frem ved behov.

Oppgave Baksiden