Saltos lure leseknep

Lesing med mening

Lesing og skriving åpner dørene til bøkenes verden – men også til så utrolig mye mer. Hver eneste dag møter små og store elever en verden full av ulike tekster som skal leses og utforskes. Da gjelder det å innarbeide gode vaner tidlig.

Tekst: Bjørnhild Fjeld 

 

Da universitetslektor Astrid Granly ved Universitetet i Sørøst-Norge og de andre forfatterne laget Gyldendals læreverk i norsk, Salto, var det veldig viktig å få frem at lesing og skriving er en meningsskapende aktivitet. 

– Det å lese handler i bunn og grunn om å danne mening, og om å gi oss nye blikk på det å være menneske i verden. Da er det svært viktig at tekstene er relevante for barn som vokser opp i dag, i den virkeligheten de lever i, sier Granly. 

Saltos lure leseknep – før, under og etter lesing  

Lesing er en kompleks ferdighet som består av mange delferdigheter, blant annet avkodingsferdigheter, forkunnskaper, ordforråd og konsentrasjon. Samspillet mellom disse ferdighetene påvirker elevenes totale leseutbytte. For å ivareta hele leseprosessen, før, under og etter lesing, er det lagt vekt på fem lesestrategier i Salto – en strategi for hver bokstav i ordet SALTO. «Saltos lure leseknep» utvikler elevene leseforståelse gjennom å lære dem å være aktive med en tekst og bruke lure tenkemåter før, under og etter lesing.

– Det viser seg at mange barn som sliter med lesing, leser ulike tekster på samme måte: De starter på toppen og leser i ett til siste punktum. Men som kjent krever ulike tekster ulike lesemetoder, og det er det de «lure leseknepene» i Salto skal hjelpe til med. Når elevene får eksplisitt trening i disse lesestrategiene tidlig i leseopplæringen, er det større sjanse for at de etter hvert blir en del av elevenes automatiserte leseferdighet, sier Granly. 

Lær mer i lærerveiledningen

Les mer om «Saltos lure leseknep» på småtrinnet og 
mellomtrinnet i lærerveiledningen i Salto Fagrom i Skolestudio eller i generell del i Salto Lærerens bok på alle trinn.

– Å se elever lære seg å lese er helt magisk, sier lærer Kjersti Bye på Kampen skole. Hun bruker Saltos lure leseknep i sin klasse:

--- 

Les mer om norskfaget i fagfornyelsen: Mer leselyst og skriveglede med nye Salto 

---  

S-A-L-T-O 

– Strategiene i «Saltos lure leseknep» er tankeprosesser. Tanker er vanskelige å observere. Det er derfor viktig at undervisningssituasjonen er tilrettelagt, slik at det er mulig å snakke om teksten mens elevene leser den, og at de gjennom samtale blir så trygge på strategien at de etter hvert kan mestre den alene, sier Granly. 

Selve navnet Salto gir et godt hint om hva leseknepene går ut på: Superblikk, Alt jeg vet, Lesemåte, Tenkestopp, Oppsummering: 

Dette er Saltos lure leseknep

Superblikk: Å ta et «Superblikk» innebærer å forberede og foregripe lesingen. Se på overskrift, bilder og bildetekst: Hva tror du teksten kommer til å handle om? 

Alt jeg vet: Strategien «Alt jeg vet» gir eleven mulighet til å aktivere bakgrunnskunnskaper om teksten som skal leses – både før, underveis og etter lesingen.  

Lesemåte: Det finnes ulike avkodingsstrategier som elevene kan bruke når de leser. På småtrinnet kan elevene bruke ulike lesemåter for vanskelige ord: Skal de stave bokstav for bokstav? Lese stavelser? Eller deler av ordet? På mellomtrinnet skal elevene reflektere over hvorfor de leser en tekst: Er det for å skaffe seg oversikt, lære noe nytt, hygge seg, raskt hente ut informasjon eller noe annet? På bakgrunn av dette, kan de velge en egnet lesemåte tilpasset teksten, for eksempel søkelesing, dybdelesing eller oversiktlesing. 

Tenkestopp: Å lære elevene til å stoppe opp og tenke på det de har lest, handler om å gi dem mulighet til å overvåke sin egen leseprosess: At de kontrollerer at de har forstått, tar affære hvis de oppdager at de ikke forstår, og justerer egne antakelser om teksten etter at de har lest. 

Oppsummeringen: Elevene spør seg selv om hva de har lest, hva de har lært og hva de lurer på. Når hjernen får litt mer tid til å tenke over det den nettopp har lest, er det større sjanse for at vi både forstår og husker det vi har lest bedre. 

Tanken med «Saltos lure leseknep» er at elevene skal kunne bruke strategiene på tekstene de møter senere, både i norskfaget og i andre fag. Når elevene møter de samme strategiene på tvers av fag, er sjansen mye større for at de tilegner seg strategiene og lærer å bruke dem selvstendig, i følge Salto-redaksjonen. 

MA51943

Les mye – og gjerne høyt 

– Skal du bli god til å lese, må du lese mye. Det handler ikke bare om å «knekke lesekoden», det må systematisk trening til. Det er de samme 10.000 timene som gjelder her som med alt annet du skal bli god til, sier Granly. 

Astrid Granly vil også sterkt fremheve viktigheten av lesing som en felles, kulturell opplevelse. I Salto er det lagt opp til at alle tekstene innenfor et tema leses felles for hele klassen. Det å lese høyt i klassen gir også læreren mulighet til å synliggjøre lesing som en aktiv handling og modellere Salto-strategiene for elevene: Man kan stoppe opp for å oppklare noe man ikke forstår, bruke illustrasjonene aktivt, lese mellom linjene, forutsi hva som kan komme til å skje videre, oppsummere og evaluere. 

– Felles leseopplevelser bidrar til felles referanser og styrker klasserommet som læringsarena, mener lærebokforfatteren. 

--- 

Les også: Skap leseglede med faktatekster 

--- 

Heng opp leseknepene i klasserommet

Last ned og skriv ut plakater:


Relaterte artikler