Fagfornyelsen

– Vi tilbyr læremidler som gjør lærerens jobb enklere

Med ny læreplan som utgangspunkt, har Gyldendal utviklet nye, komplette sett med læreverk tilpasset verden i dag, i morgen og fremtiden.

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen

 

– Hvordan kan vi bidra til at lærerne får en bedre og mer effektiv hverdag? Som forlag er vår oppgave å omsette kunnskap og erfaring til gode læremidler, sier May Lisbeth Dahl, redaksjonssjef for videregående skole.

Da den nye læreplanen ble vedtatt i 2020 var redaksjonene i Gyldendal allerede godt i gang med utviklingen av nye læreverk. Redaksjonssjef for ungdomstrinnet, Ingrid Oos Hove, sier at et overordnet trekk ved de nye læreverkene er at man jobber mer i dybden. Målet er å skape varig læring.

Banner Webinar Relevans

Læreverket Relevans, i samfunnsfag for ungdomstrinnet, er en av nyhetene til Fagfornyelsen.

 

– Elevene lærer seg å undersøke, grave og forstå komplekse problemstillinger. Et annet trekk er at vi nå fokuserer mer på å vise elevene at ulike fag faktisk henger sammen. Klimakrisen er for eksempel tema i de fleste fag, sier Oos Hove.

Lanserer komplette læreverk på papir og digitalt

Gyldendal introduserte læringsplattformen Skolestudio for noen år siden. Her har lærere og elever tilgang til komplette læreverk digitalt – på alle trinn.

– Utviklingen av heldigitale læremidler har inntil nå vært større for grunnskolen fra 1–10 enn for videregående. Frem til i år hadde vi to heldigitale fagrom i videregående. Når vi går ut av 2022 har vi 20 fagrom totalt. Digitaliseringshastigheten vil bare øke også i videregående skole, og vi snakker om noe helt annet enn å lese en bok på nett, forteller May Lisbeth Dahl, redaksjonssjef for VGS.

Læreverk Mockup Vgs Samlet

Alle fagrommene man finner i Skolestudio er komplette læreverk og gir rike muligheter i undervisingen. 

 

– Skolestudio gir oss mulighet til å være relevante og motiverende med faglig innhold tilpasset den enkelte elevs nivå.

Med fullføringsreformen på trappene i videregående skole, vil det være helt avgjørende med tilpasset læreverk for yrkesfag for å hindre det store frafallet man ser i dag. I år tilbyr Gyldendal ni yrkesfaglige utgaver av læreverkene i engelsk, matematikk og naturfag. Dette vil være gode hjelpemidler for skolene som snart får et enda større ansvar for å sikre at elevene gjennomfører.

Hva tilbyr vi i ditt fag?

Få oversikt over våre læremidler, både bøker og digitalt.

Læremidler for grunnskolen

Læremidler for videregående

Redaksjonssjefer Gyldendal

Redaksjonssjefene Ingrid Oos Hove (t.v.), May Lisbeth Dahl og May Elin Amundsen Brunau er stolte av alle de nye læreverkene som er utgitt de siste årene.

 

Digitale læreverk gir unike muligheter for differensiering

Skolestudio er et nyttig verktøy for lærere som hver dag skal tilrettelegge undervisningen for den enkelte elev.

– I Skolestudio kan læreren differensiere innholdet, bruke materiell på tvers av fag og klassetrinn og samtidig få til en mer engasjerende gjennomføring. I tillegg har man god oversikt over elevenes arbeid og kan kommunisere direkte med hver enkelt, sier May Elin Bruneau, redaksjonssjef for barnetrinnet.

Der digitale læremidler tidligere var en støtte til undervisningen, et krydder man brukte i tillegg til bøkene, tilbyr Gyldendal nå komplette læreverk i Skolestudio.

---

Nysgjerrig? Prøv Skolestudio gratis i 30 dager.

---

– De digitale læreverkene tar utgangspunkt i bøkene, men alt innhold transformeres og tilrettelegges digitalt. Her har vi mulighet til å bruke lyd, video, animasjon og spill. Salaby er allerede kjent for mange, og det er nå integrert i Skolestudio.

Bruneau forteller om læreren som tidligere ikke var så glad i å undervise i engelsk, fordi den muntlige delen av undervisningen var spesielt krevende.

– Nå bruker hun Explore digitalt, og her får hun enorm lydstøtte. Hun slipper å snakke så mye engelsk selv.

Words To Learn Hele

I det lekne og fargerike Explore Fagrom, i engelsk for barnetrinnet, kan elevene få all lyd lest opp.

 

Digitale og analoge læreverk gir fleksibilitet

Læreverkene fra Gyldendal tilbys både digitalt og som tradisjonelle bøker. Denne kombinasjonen gir lærerne frihet til å bruke det som passer dem best.

– Det var en periode der nok mange tenkte at man i fremtiden kun skulle lene seg på det digitale, men flere og flere lærere forteller om en digital trøtthet blant elevene. Vi tilbyr komplette læreverk både digitalt og på papir for å gi lærerne valgfrihet. I år selger vi bøker som aldri før, både oppgavebøker, aktivitetsbøker og elevbøker, forteller Bruneau.

"Nå tilbyr vi skolene et like godt innhold digitalt som analogt. Og vi utnytter fordelene det digitale har."
Ingrid Oos Hove, redaksjonssjef for ungdomstrinnet i Gyldendal

81I0941

I læreverket Multi kan man supplere med en egen øvebok i matematikk på 1. til 4. trinn.

 

Noen skoler har iPads og Smartboard mens andre har ett datarom på deling. Det er også stor variasjon i den digitale kompetansen hos lærere.

– De skolene som har investert mye i digital infrastruktur forventer nå å få hentet ut potensialet som ligger her. Derfor gir vi nå skolene et tilsvarende like godt innhold digitalt som analogt. Og vi utnytter fordelene det digitale har, sier Oos Hove.

Aktualitet inn i læreverket

En av de store fordelene digitalt, er muligheten til å oppdatere læreverket raskt. Samtidig legger skoler planer lang tid i forveien, så det må ligge en viss forutsigbarhet i bunn. Lærerne kan være trygge på at pensumet de har lagt opp til, er der når de trenger det, også digitalt.

---

Undervis i morgen om det som skjer i dag: Les mer om aktualitet og nyheter i undervisingen

---

– Vi har redaksjoner som hele tiden jobber med å oppdatere innholdet i Skolestudio. Samtidig som læreverket skal ha en stabil struktur, kan vi nå ta tak i Ukraina-krigen og bruke det som innfallsvinkel i temaer knyttet til krig og konflikt. Vi tar hele tiden temperaturen på hva lærerne ønsker, sier Oos Hove.

I Skolestudio får elever og lærere på ungdomstrinnet jevnlig påfyll av aktuelt stoff.

 

Selv om digitaliseringen har gjort at forlaget jobber med læreverk på en annen måte nå enn tidligere, er kravet til faglig kompetanse det samme.

– I våre redaksjoner finner du alltid pedagoger med praktisk erfaring fra undervisning i skolen. Vi samarbeider dessuten tett med fagmiljø på universiteter og høyskoler. Vi skal både ha fagpersoner som er eksperter på sitt fag, og de som vet hva som skal til for å lære, sier Oos Hove.

– Du må har en god forståelse av hvordan det er å stå i klasserommet. Hva bidrar til læring? Vår jobb er å finne de som kan omsette sin kompetanse og erfaring til gode læremidler, legger Dahl til.

Redaksjonene er alltid i tett dialog med skoler og henter tilbakemeldinger fra elever og lærere.

– Vi er ofte flue på veggen. Vi observerer elevene, ser om læreverkene er motiverende og engasjerende. Fra kundesenteret vårt får vi også rapporter om hva brukerne lurer på eller mener bør endres, sier Oos Hove.

"Det var en periode der nok mange tenkte at man i fremtiden kun skulle lene seg på det digitale, men flere og flere lærere forteller om en digital trøtthet blant elevene. Vi tilbyr komplette læreverk både digitalt og på papir for å gi lærerne valgfrihet."
May Elin Bruneau, redaksjonssjef for barnetrinnet i Gyldendal

Hvordan ser fremtiden ut?

Nye, komplette læreverk er på plass. Tidligere ble lærebøker revidert, rettet og justert med års mellomrom. I dag forventes det at digitale læreverk oppdateres jevnlig.

– Nå blir det læring, læring, læring. Hvordan bruker skolene læreverkene? Hvordan fungerer digitalt og papir i skjønn forening? Alt skal evalueres, så fortsetter vi med det som er målet vårt – å bidra til at barn og unge lærer bedre og bedre, sier Bruneau.

Opplæring og veiledning er viktig for å få alle lærere til å bruke læreverket som nå ligger i Skolestudio. Egne digitalpedagoger er tilgjengelig for opplæring og lærerstøtte.

– Fremover skal vi fokusere på å knekke nøtten – hva er den beste læringsopplevelsen? Jeg tror den verken er helt digital eller helt analog, men at den ligger i et samspill. Pedagogene vet hva som fungerer for sine elever. Vår oppgave er å tilby det som gjør pedagogens jobb enklere, avslutter Oos Hove.


Relaterte artikler