Fra ferdig manus til bok

Framdriftsplan

Når ferdig manus er levert forlaget, er det tid for at forlaget legger fram en mer presis framdriftsplan. Her vil du få oppgitt planlagt utgivelsesdato, når boken skal språkvaskes, settes, trykkes osv.

Språkvask

Når det ferdige manuset er levert, blir manuset klargjort slik at det kan språkvaskes. Det vi kaller en språkvask, er noe mer omfattende enn en ren korrekturlesning av manus. En språkvasker kan i tillegg til å lese korrektur:

  • foreslå omformuleringer av setninger
  • påpeke uklarheter i teksten
  • foreslå strykning av gjentakelser

Vedkommende kan dermed fungere både som en kritisk leser og fange opp språklige uklarheter i teksten. Alle foreslåtte rettelser vises i manuset, slik at det er mulig å ta stilling til om innspillene fra språkvasker skal forkastes eller godtas.

I tillegg vil språkvaskeren passe på at språkbruken er konsekvent, dvs. at du ikke ett sted for eksempel skriver «frem» og et annet sted «fram». Dessuten vil litteraturlisten bli gjennomgått og sjekket mot referanser i løpende tekst.

Gyldendal følger ingen fastsatt språknorm, men vi tilstreber å utgi bøker med korrekt og konsekvent språkbruk, på nynorsk eller bokmål. Et lærebokmanus forfattet av to eller flere personer kan for eksempel kreve en språklig samkjøring, noe som kan føre til at språket i den ferdige boken avviker noe fra hver enkelt forfatters naturlige språkformer.

Vi legger vekt på at forfatterens form og stemme skal få komme fram. Samtidig har vi i forlaget omfattende kunnskaper om markedet og om de krav som stilles til ulike typer bøker også rent språklig og presisjonsmessig. I denne bearbeidingsprosessen er det derfor viktig at forfatter og forlag samarbeider godt og husker at vi har et felles mål: å nå flest mulig lesere.

llustrasjoner og figurer

De fleste bøker har behov for figurer: grafer og diagrammer, strektegninger, fargeillustrasjoner eller fotografier. Det er en fordel at du har dette i tankene allerede under skrivingen, og markerer i manus hvor de enkelte elementene skal plasseres. Vi har kontakt med tegnere, bildebyråer og fotografer som kan hjelpe til med å virkeliggjøre forfatterens ønsker om visuelle virkemidler.

Det er et viktig prinsipp at illustrasjoner skal være en integrert del av teksten og ha en pedagogisk funksjon. En god forklarende figurtekst er mange ganger nødvendig og bør ha som formål å lette forståelsen og å gi utfyllende informasjon.

Noen ganger kan det også være ønskelig å bryte opp en tett og kompakt tekst med et bilde. Slike illustrasjoner krever ikke nødvendigvis en egen figurtekst, nummerering eller henvisning i teksten. Men et minimumskrav også for slike illustrasjoner bør være at de har informasjonsverdi i forhold til teksten.

Visuelle elementer skal som hovedregel nummereres – vanligvis innenfor hvert kapittel. Det vil si at figur 1.1 er den første figuren i kapittel 1, figur 2.3 den tredje figuren i kapittel 2, og så videre. Det bør henvises til illustrasjonene i løpende tekst.

Produksjon av boken

Å lage bok (ombrekking)

Når det språkvaskete manuset er gjennomgått av forfatter og forlag, blir det klargjort slik at det kan settes opp som boksider (ombrekking). Gyldendal Akademisk har i samarbeid med profesjonelle designere utarbeidet ulike forslag til sideutforming, som er retningsgivende for boksidenes utseende og layout (format, skrifttype, plassering av figurer og tabeller osv.). Redaktøren din vil i dialog med deg velge ut en sideutforming som er tilpasset boken din.Når sideutformingen er avtalt, blir manuset sendt til en såkalt ombrekker, som gjør om manussider til boksider. Denne jobben tar vanligvis 1–2 uker. Forlaget vil informere deg om når du kan forvente å motta de ferdige boksidene (ombrukket korrektur).

Korrektur

Når ombrukket korrektur er mottatt, skal det fra forfatters side kontrolleres at all tekst er med, og at visuelle virkemidler er plassert riktig og med korrekt figurtekst. Forlaget vil i tillegg korrekturlese manuset samt kontrollere mer tekniske ting. I korrekturen er det ikke rom for omskrivinger, nye avsnitt eller andre tillegg. Det er kun rent korrekturmessige feil som skal rettes opp. Mer omfattende tekstredigering må finne sted før ombrekkingen.

Så snart både forfatter og forlag har gått gjennom ombrukket korrektur og alt er rettet opp, er manuset klart for trykking og innbinding. Selve trykkingen og innbindingen tar 2–3 uker for en gjennomsnittsbok.

Omslag og baksidetekst

Et bokomslag er ikke bare en boks «innpakning». Det signaliserer også hva boken handler om, hvem som har skrevet den og hvem den er skrevet for. Gyldendal Akademisk legger vekt på at våre bøker skal ha fine omslag og vi samarbeider med en rekke dyktige og profesjonelle designere for å finne fram til riktig bokomslag til en bestemt bok.

Hva er det som kjennetegner et godt bokomslag? Et enkelt svar er at et bokomslag er godt når det appellerer til potensielle lesere. I tillegg bør det være lett å finne både tittel og forfatter av boken på omslaget. Det fordrer at tittelen kommer klart og tydelig fram ved at den for eksempel ikke er for lang. Tittelen bør også reflektere innholdet og ikke være kryptisk.

Et bokomslag har også en bakside, og der skal det inn en kort beskrivelse av hva boken handler om og hvem som har forfattet den. Det er forlagets oppgave, i samarbeid med forfatter, å formulere en slik baksidetekst. Denne teksten bør være av en slik karakter at leserens interesse og nysgjerrighet vekkes. En baksidetekst kan også brukes i markedsføringsarbeidet for boken.