Markedsføring

Hvem er boken din skrevet for? Hvordan er stoffet formidlet til leserne? Hvordan kan forlag og forfatter nå ut med informasjon om boken til dem den er aktuell for? Og hva er det med akkurat din bok som gjør den bedre enn andre, konkurrerende bøker? 

Dette er de mest sentrale spørsmålene som må besvares for at markedsføringen av boken din skal bli best mulig. Jo tidligere det er avklart, desto bedre.

Så tidlig som mulig, gjerne allerede under skriveprosessen, bør det etableres kontakt mellom forfatter og markedskonsulent for å planlegge markedsaktiviteter. Det er viktig at informasjon om boken når ut til potensielle lesere, og prinsippet er jo før, desto bedre.

For oss er det svært nyttig om du klargjør hva som er de viktigste argumentene for å kjøpe boken din. Disse argumentene kan vi bruke i vår presentasjon av boken din i den årlige katalogen og i markedsmateriell som sendes ut før boken foreligger.

Markedsplan

Markedskonsulenten utarbeider en markedsplan som et første diskusjonsgrunnlag for markedsføringen. Planen vil inneholde forslag til vanlige markedsaktiviteter, som informasjon til bokhandlere, biblioteker, pensumbesluttere m.m., og til mer skreddersydde tiltak, for eksempel anmeldereksemplarer, pressekonferanse og seminarer. Markedsplanen vil bli forelagt deg, og i fellesskap kommer vi fram til en plan for markedsføringen.

Å markedsføre en bok er en lang prosess. Selv om de fleste aktivitetene skjer rundt lanseringen og i månedene etterpå, er det også aktuelt å gjenta en del av dem senere. Når det gjelder pensumlitteratur, vet vi at det kan ta tid å innarbeide nye bøker på pensumlistene, og her må vi arbeide langsiktig.

Markedskonsulenten holder deg fortløpende orientert om markedsaktivitetene. Du kan også kontakte vedkommende for å få oppgitt salgstall for boken din, hvor boken din er omtalt eller anmeldt, og så videre.

Forfatteren som ressurs i markedsføringen

Du som forfatter har som regel den beste kompetansen, god kjennskap til målgruppene og et unikt nettverk. I markedsføringen er det viktig å nyttiggjøre seg dette. Du og markedskonsulenten må derfor samarbeide om å definere hvilke personer, fagmiljøer, medier og nettverk som er viktige for akkurat din bok.

Hvordan når vi fram til målgruppene?

I Gyldendal har vi et omfattende nettverk og god oversikt over hvordan vi kan nå fram til riktig person. Det er høyt prioritert i forlaget å ha oppdaterte databaser og å ha personlige kontakter hos bokhandlerne eller andre utsalgssteder. Begge deler er sentralt for å lykkes i markedsføringen.

På nett

Gyldendal presenterer som nevnt alle bøker på våre hjemmesider. Der er det også forfatteromtale, pekere til anmeldelser og til forfatternes hjemmesider og annen relevant informasjon. Det er også mulig å kjøpe bøker via hjemmesiden.