Presentasjon av en bokidé for forlaget

Bokprosjekter kan oppstå på ulike måter. Noen ganger tar forfattere direkte kontakt med forlaget for å få vurdert et manus for utgivelse. Andre ganger tar forlaget kontakt med potensielle forfattere for å presentere bokideer. Men ikke sjelden dreier det seg om en mellomting, der forfatter og forlag i fellesskap utvikler en idé eller en prosjektbeskrivelse. Vi har god erfaring med alle disse veiene til bok, og ønsker både ideer og manusutkast velkomne.

Prosjektbeskrivelse

Enten du har en idé eller et manusutkast til en bok eller ønsker å diskutere mulige bokprosjekter, setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss. Før du gjør det, er det fint om du konkretiserer ideene dine i en prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen trenger verken å være lang, veldokumentert eller fullstendig. Målet er at den skal gjøre det mulig for forlaget å danne seg et inntrykk av bokideen eller manuset ditt. Nedenfor finner du en liste med forslag til momenter du kan ta med i en prosjektbeskrivelse.

Momenter i en prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen trenger, som allerede nevnt, ikke å være lang (1–3 sider). Det viktigste er at den er informativ nok til at forlaget kan ta stilling til prosjektet og avgjøre hvilke ressurser som kreves for at det skal la seg realisere.

 • Hva vil du skrive om? Angi gjerne forslag til tittel.
 • Hvordan har du tenkt å disponere stoffet? Det er fint om du sier noe om for eksempel omfang og temainndeling.
 • Hvem vil du skrive for? Det er viktig å være seg bevisst hvem man skriver for, altså målgruppe. Målgruppen vil styre begrepsbruk, ordforklaringer, nivå osv.
 • Hva slags bok vil du skrive? Skal du skrive en pensumbok, en bok for profesjonsmarkedet, en generell fagbok eller en debattbok?
 • Hva finnes av bøker om temaet allerede? Og hva er bidraget ditt til feltet? Dette er informasjon som er viktig blant annet for markedsføringen av boken din.
 • Hva er ditt tidsperspektiv på arbeidet, og hva skal til for at du skal klare å gjennomføre arbeidet på angitt tid?
 • Det er interessant å vite litt om din faglige bakgrunn, eventuell erfaring som forfatter (enten du har skrevet en bok, tidsskriftartikler, kronikker e.l.) og eventuell undervisningserfaring.

Det første møtet med forlaget

Dersom forlaget finner prosjektbeskrivelsen eller manusutkastet ditt interessant, vil en forlagsredaktør ta kontakt med deg. Er det praktisk mulig, avtales et møte med sikte på å komme fram til en felles forståelse av prosjektet, gjerne formulert i en plan. Denne planen inneholder vanligvis en avtale om arbeidsmetode, ressursbruk, gjennomføring og ferdigstillelse. Etter det første møtet kan det skrives en forhåndsavtale for utgivelse som er rettledende for det videre arbeidet. Les mer om forhåndsavtaler her.

Konkretisering av en idé

Prøvekapittel

Mens prosjektbeskrivelsen skal gi en kort og sammenfattet innføring i det du har tenkt å skrive om, skal prøvekapittelet vise i praksis både hva du skriver om, hvordan du skriver om det og hvem du skriver for. Prøvekapittelet kan enten leveres sammen prosjektbeskrivelsen eller etter at prosjektbeskrivelsen er presentert for forlaget.
Hvis forlagets vurdering er positiv etter at du har levert et prøvekapittel, vil det være naturlig å legge en mer detaljert plan for betingelsene for et videre samarbeid. En slik plan kan i tillegg til mer kontraktsmessige ting, inneholde avtaler om:

 • manusets lengde
 • strukturering av stoffet
 • nivå
 • målgruppetilpasning
 • tittel

Poenget med en slik klargjøring er at både forfatter og forlag skal etablere en felles forståelse av prosjektet og hvilke forventninger de har. Gjennom en omforent plan kan forlaget legge planer for videre framdrift, omslag, layout og markedsmateriell tilpasset det enkelte prosjekt.

Manusutkast

Dersom du er kommet så langt i skriveprosessen at det ikke er aktuelt for deg å levere et prøvekapittel, vil det være mest naturlig at du sender oss hele manuset ditt. Forlagsredaktøren vil, ofte i samarbeid med en konsulent, vurdere om det er aktuelt for forlaget å arbeide videre med manuset ditt med tanke på utgivelse. Ønsker forlaget å inngå et samarbeid med deg, vil du få en mer utførlig tilbakemelding fra forlagsredaktøren.

Framdriftsplan

Det er vanlig at det lages en grov framdriftsplan etter at forfatter og forlag er blitt enige om å samarbeide. Denne inneholder en foreløpig avtale om når førsteutkastet skal leveres av forfatter, og en angivelse av utgivelsesdato. Dessuten bør planen inneholde en avtale om arbeidsmetode, ressursbruk, gjennomføring og ferdigstillelse. En mer detaljert framdriftsplan mottas fra forlaget når manuset er levert forlaget.