Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Det er algoritmebasert og adaptivt – det vil si at eleven får oppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå.

 

Det unike med Multi Smart Øving er den dynamiske oppgavestrømmen som tilpasses hver enkelt elev umiddelbart og underveis i arbeidet. Etter hvert som elevene jobber vil det danne seg en individuell profil til hver elev og profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene. En elev som viser mestring av et lærestoff får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse, for så bygge videre på denne kompetansen. En algoritme tilpasser kontinuerlig oppgaveanbefalingene til eleven og elevene vil oppleve mestring fordi de jobber med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. 

En del av et komplett læreverk

Multi Smart Øving er en del av, og tar utgangspunkt i samme metodikk og læringssyn som læreverket Multi. Forfatterne av Multi anbefaler et samspill mellom Multi Smart Øving og øvrige komponenter i læreverket for å sikre en helhetlig undervisning for elevene. Lærestoffet bør undervises av lærer først, før elevene jobber med det samme stoffet i Multi Smart Øving.  

Skjermbilde 2022 06 28 Kl. 15.15.00

Måloppnåelse og utvikling

Multi Smart Øving gir deg mulighet til å følge hver enkelt elevs og klassens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og liknende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå og tilpasse resten av undervisningen etter klassens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, gå videre eller jobbe med utfordringer utenfor Smart Øving.

Elevkort

Multi Smart Øving gir også noen mer utfordrende oppgaver til elevene som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elevene som også viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor Multi Smart Øving og aller helst med samarbeidsoppgaver for å trene kommunikasjon, argumentasjon og refleksjon. Elevene kan eventuelt få åpnet tema på høyere trinn der du vurderer det som hensiktsmessig.

Lærer har mulighet til å flytte elever mellom kapitler på gjeldende trinn og mellom ulike trinn, men kan ikke styre hvilke oppgaver eleven får. Som lærer kan du åpne så få eller så mange delkapittel du ønsker, men du har ikke mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet de jobber i.

Sidemeny

Elevenes måloppnåelse i Smart Øving nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at Smart Øving tror at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise Smart Øving at «dette kan jeg».

Motivasjon og mestring

Multi Smart Øving får elevene belønning for innsats og konsentrasjon. Det gis blant annet belønning for tre rette oppgaver på rad, og tid jobbet. Eleven får umiddelbar respons på avgitt svar og samler poeng for antall rette besvarelser. Dersom eleven svarer en del feil på oppgaver kan de få instruksjonsmateriell som del av oppgaveflyten sin. Det gis også tips til ulike måter å tenke på. Instruksjonsmateriellet ligger tilgjengelig sammen med oppgaver tilknyttet samme læringsmål og kan hentes frem ved behov.

Motiasjonsrom

Står eleven fast er det mulig å sette oppgaven på vent, eller sende spørsmål til læreren. Læreren kan velge å svare direkte i Multi Smart Øving, eller å bruke spørsmålet som en del av undervisningen. 

Baksideoppgaver

Prøv gratis

Du og elevene dine kan prøve Multi Smart Øving kostnadsfritt i 30 dager. 

Prøv nå


Relaterte artikler