Klima, miljø og menneskerettigheter

Vi utvikler bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller

Gyldendals produkter, tjenester og forretningsmodeller påvirker omverdenen gjennom hele verdikjeden, fra råmaterialer og idéutvikling til salg i butikk og netthandler.

Klima og miljø

Utnyttelse av skog til produksjon av papir kan bidra til global avskoging, samtidig er produksjon av papirmasse og papir en energiintensiv industri. Verdens skoger er hjem for ca. 80 % av klodens dyre- og plantearter, og bevaring av naturskog, spesielt tropisk regnskog, er avgjørende for å begrense global oppvarming, bevare naturens mangfold og ivareta urfolks rettigheter. Vi har satt som langsiktig mål at papiret vi bruker til produksjon av Gyldendals utgivelser, skal komme fra bærekraftig trevirke. For 2023 har vi satt som mål at 75 % av egne utgivelser i Gyldendal Norsk Forlag skal være FSC merket.

Gyldendal har i 2022 startet arbeidet med å sette opp et klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen. For mer detaljer om vårt klimaregnskap, se Gyldendal ASAs årsrapport her. Gyldendal Norsk Forlag har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden februar 2010.

Bærekraftig forretningsvirksomhet

Gyldendal jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Arbeidet vårt med aktsomhetsvurderinger baserer seg på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger ansvarlig næringsliv se modell.

Vi har utarbeidet og forankret Gyldendals Policy for bærekraftig forretningspraksis og Retningslinjer for leverandører. Retningslinjene omfatter egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere, og danner grunnlaget for arbeidet med aktsomhetsvurderinger menneskerettigheter. Gyldendal er medlem av Etisk Handel Norge og omfattet av Åpenhetsloven.

For mer informasjon om vårt arbeide med aktsomhetsvurderinger menneskerettigheter se vår redegjørelse her.

Modell for aktsomhetsvurderinger

Les mer om Gyldendals fokusområder:

Ytringsfrihet

Redaksjonell frihet og ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og har vært en grunnleggende verdi siden Gyldendal Norsk Forlag ble etablert i 1925.

Les mer

Gyldendal Preview 009

Mangfold

For å utvikle oss som organisasjon og for å lykkes i vårt samfunnsoppdrag er vi avhengige av å ha medarbeidere som bidrar med ulik erfaring, bakgrunn og perspektiver.

Les mer

Gyldendal 2022 LR 57

Utdanning

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet som formidler av historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse.

Les mer

Lowres 2018 PAS Gyldendal VGS Katta DSC 8045

Vil du lære mer om Gyldendals arbeid med bærekraft? 

Les mer