Mangfold

Vi oppsøker og tilrettelegger for mangfold

Gyldendals samfunnsoppdrag er å skape og formidle historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse. For at vi skal lykkes i dette på best mulig måte, er det avgjørende at vi legger til rette for at alle får mulighet til å uttrykke sine synspunkter og bidra med egne, unike perspektiver. Det betyr at vi skal jobbe for at befolkningens mangfold er representert i våre utgivelser, produkter og tjenester, at vi som organisasjon speiler samfunnet vi er en del av og at vi aktivt jobber for å fremme like muligheter for alle som jobber hos oss og med oss.

Organisasjon

For å utvikle oss som organisasjon og for å lykkes i vårt samfunnsoppdrag er vi avhengige av å ha medarbeidere som bidrar med ulik erfaring, bakgrunn og perspektiver. Mangfold i Gyldendal handler derfor om alle de likhetene og ulikhetene som gjør oss unike som mennesker. Det inkluderer sammensetning av forskjeller i og mellom mennesker som alder, kjønn, funksjonsgrad, etnisitet, livssyn, personlighet, kulturell bakgrunn, kjønnsidentitet og seksuell orientering, samt forskjeller i utdanning, erfaring, kompetanse, interesser og familiesituasjon. Alle som jobber hos oss, skal oppleve tilhørighet til et større fellesskap og at det er rom for å være seg selv. Det er avgjørende for at vi kan forløse det potensialet og kraften vi har i organisasjonen. Derfor forplikter vi oss til aktivt å jobbe for en inkluderende kultur og en psykologisk trygghet på arbeidsplassen vår. For å styrke vårt arbeid med mangfoldsledelse i Gyldendal, har flere ledere i Gyldendal gjennomført kurs i mangfoldsledelse i regi av Seema, senter for mangfoldsledelse.

Utgivelser

Gyldendal har et ansvar for å sikre at befolkningens mangfold er representert i våre utgivelser, produkter og tjenester og vi skal aktivt jobbe for å få frem nye stemmer og perspektiver fra underrepresenterte grupper og minoriteter.

I 2022 etablerte vi Gyldendalstipendet, tenkt som et bidrag til å gjøre den norske litterære offentligheten mer representativ for samfunnet som helhet. Stipendet etableres for fem år, og deles første gang ut i 2023. Stipendet skal gi ferske og uetablerte skribenter med minoritetsbakgrunn tid og økonomisk rom til å utvikle seg som forfatter/skribent innen skjønnlitteratur eller generell sakprosa. Stipendets størrelse er på 200 000 kroner.

Våre læremidler skal også speile tiden og virkeligheten vi lever i, slik at elever med ulike identiteter, familiemønstre og sårbarheter kan gjenkjenne seg selv. Vi utvikler læremidler og undervisningsopplegg der temaer som kjønnsidentitet og kjønnsmangfold, psykisk helse, utenforskap og etnisk mangfold er integrert i undervisningen. Samarbeid med organisasjoner som Redd Barna, Røde Kors og Bufdir styrker også våre tilbud til lærere og elever.


Les mer om Gyldendals fokusområder:

Klima, miljø og menneskerettig-heter

Vi utvikler bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Les mer

Gyldendal 2022 LR 76

Ytringsfrihet

Redaksjonell frihet og ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og har vært en grunnleggende verdi siden Gyldendal Norsk Forlag ble etablert i 1925.

Les mer

Gyldendal Preview 009

Utdanning

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet som formidler av historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse.

Les mer

Lowres 2018 PAS Gyldendal VGS Katta DSC 8045

Vil du lære mer om Gyldendals arbeid med bærekraft? 

Les mer