Digitalt læremiddel

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og dynamisk læringsforløp der oppgavene hele tiden er tilpasset elevens mestring. Som lærer får du mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag.

Slik fungerer den dynamiske oppgavestrømmen i Smart Øving

Denne filmen forklarer hvordan Smart Øving tilpasser oppgaver og utfordringer til hver enkelt elev. Eksempelet er hentet fra Multi Smart Øving, for øving i matematikk 1-7, men det fungerer på samme måte i de andre fagene.

Smart Øving er utviklet av Gyldendal i samarbeid med amerikanske Knewton. Deres adaptive læringsprodukter brukes av over 40 millioner elever og studenter over hele verden.

Det unike med Smart Øving er den dynamiske oppgavestrømmen som tilpasses hver enkelt elev umiddelbart og underveis i arbeidet. En elev som viser mestring av et lærestoff vil derfor få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever vil få hjelp til å tette hull i underliggende kompetanse, også fra andre og tidligere læringsmål. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem - uten en lang kartlegging.

Oppgavevisning

Etter hvert som elevene jobber vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og lærer har til enhver tid full oversikt over elevens framgang og måloppnåelse. I tillegg kan læreren se hvilke læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet i Smart Øving. Lærer har mulighet til å flytte elever mellom kapitler på gjeldende trinn og mellom ulike trinn, men kan ikke styre hvilke oppgaver eleven får.

Elever

I Smart Øving får elevene belønning for innsats og konsentrasjon. Det gis blant annet belønning for tre rette oppgaver på rad, og tid jobbet. Eleven får umiddelbar respons på avgitt svar og samler poeng for antall rette besvarelser.

Motiasjonsrom

Står eleven fast er det mulig å sette oppgaven på vent, eller sende spørsmål til læreren. Læreren kan velge å svare direkte i Smart Øving, eller å bruke spørsmålet som en del av undervisningen. Instruksjonsmateriellet ligger tilgjengelig sammen med oppgaven og kan hentes frem ved behov.

Baksideoppgaver


Smart Øving finnes i disse fagene

Fliser Sølæreverk5
Norsk som andrespråk, ungdom
Fliser Sølæreverk5
Norsk som andrespråk A1-B1

Relaterte artikler

Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...