Nyttige råd til deg som er i en skriveprosess:

Hvordan bygge opp og skrive en akademisk tekst?

Enten du skal skrive mindre akademiske oppgaver tidlig i studiet eller den store bacheloroppgaven til slutt i utdanningen - her har vi rådene for akademisk skriving.

Som student er det de skriftlige arbeidene dine du blir vurdert etter – fra mindre oppgaver tidlig i studiet til bacheloroppgaven som er den store oppgaven til slutt i utdanningen. Disse oppgavene krever fagspråk, eller det som kalles akademisk språk, og godt fagspråk tar det tid å innøve. Målet med Metode og oppgaveskriving er å bidra til at du får satt ord på dine kunnskaper slik studiet ditt kre­ver.

Skriving læres bare ved å skrive. Boka starter derfor med de utfordringene du vil møte når du skal skrive dine første oppgaver. Ord og utrykk som brukes i oppgavetekster blir forklart. Betydningen av å vite hva du vil med det du skriver, om å disponere en oppgave og om å planlegge skrivingen tas opp. Du får råd om samarbeid om skriving i studentgrupper, og betydningen av å bli lest og å gi hverandre tilbakemeldinger. I boka vil du og finne noe om skrivepsykologi.

Grunnlaget for fagskriving er kunnskap. Derfor er spørsmålet om hvordan kunnskap blir til så viktig. Kunnskap basert på forskning er en forutsetning i utdanningen. Ulike kunnskapssyn som den forklarende naturvitenskapen, den forstående humanvitenskapen og kritisk kunnskap blir presentert.

Ulike kunnskapssyn er knyttet til ulike metoder for innhenting av kunnskap. Vi ser på henholdsvis kvantitativt orienterte og kvalitativt orienterte metoder, og hvilke krav vi må stille til data innhentet med de ulike metodene. Bruk av metodene intervju, observasjon og spørreskjema blir beskrevet med sikte på bruk i studentoppgaver.

Når du selv skal søke kunnskap, vil du ha nytte av bokas innføring i informasjons­kompetanse. Det vil lette arbeidet med å orientere seg i det mangfoldet av informasjon som omgir oss, ikke minst for å kunne vurdere hvilke kilder du kan stole på. Du får råd om strukturert kildesøk og hva som er grunnlaget for å utøve kildekritikk. Dette er grunnleggende i all akademisk skriving.

Veiledning og oppgaveprosess henger nøye sammen. Veiledning er en viktig ressurs i arbeidet med en oppgave, og du får råd om hvordan du kan bruke denne ressursen best mulig.

Kapitlet bacheloroppgaven tar opp de mange mulighetene en bacheloroppgave byr på. Det er her du skal gjøre bruk av innholdet i de foregående kapitlene. Utfordringene knyttet til temavalg og veien frem til en problemstilling blir belyst. Videre blir bachelor­oppgavens form og innhold beskrevet og forklart. Hva som forventes av en innledning, en hoveddel og en avslutning blir beskrevet.

Les mer om metode og oppgaveskriving

Relaterte artikler