Multi og fagfornyelsen i matematikk

Lurer du på hva Fagfornyelsen betyr for matematikkfaget og matematikkverket Multi? Les hva forfatterne Bjørnar Alseth, Mona Røsseland og Ann-Christin Arnås mener.

Les mer om Multi her

– Hva er det viktigste i den nye læreplanen i matematikkfaget, slik dere ser det?

– Det viktigste er at undervisningen skal legge stor vekt på dybdeforståelse. Og det er et begrep som favner vidt. Elevene skal utvikle en solid forståelse av matematiske begreper og metoder, og de skal klare å bruke matematikk både i problemløsning og i kommunikasjon – også i dagliglivet, sier Bjørnar Alseth.

Multi Forfattere

Multi-forfatterne Ann-Christin Arnås (f.v.), Bjørnar Alseth og Mona Røsseland har lang erfaring og bred kompetanse i matematikkfaget.

Men alt blir ikke helt snudd på hodet med nye læreplaner. Mona Røsseland og de andre tar med seg alt det gode fra tidligere utgave av Multi:

– Dybdeforståelse, problemløsing og kommunikasjon var viktig i den gamle læreplanen også, og noe som vi har lagt til rette for i Multi hele tiden. Men nå skal vi gjøre det enda bedre, sier Mona entusiastisk. – Den nye utgaven inneholder flere åpne, komplekse, varierte oppgaver der elevene stimuleres til utforsking, kreativitet, samarbeid og diskusjoner.

---

Vil du ta en nærmere titt på Multi? Her kan du lese mer og bla i bøkene

---

– Det å være utforskende og kreative i matematikk kan høres ut som en utfordring for mange elever. Hvordan skal de få til det?

– Tidligere var mange spill, aktiviteter og varierte oppgaver plassert i Lærerens bok, mens elevbøkene inneholdt mer de tradisjonelle oppgavene. Vi legger nå opp til at utforsking, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid skal prege alle undervisningsøktene. Derfor har vi fordelt oppgaver og aktiviteter jevnt gjennom alle bøkene, forklarer Ann-Christin Arnås.

For Multi-forfatterne er akkurat dette med å jobbe jevnt og trutt et viktig poeng:

– For å si det på en annen måte, problemløsning er ikke noe vi gjør på fredager eller til slutt i et kapittel, det er en holdning som preger undervisningen og elevenes arbeid så å si hele tiden, sier Ann-Christin.

Gutter Samtale Multi

---

Hvor mange ruter sjokolade skjuler seg bak papiret? Les mer om hvordan du kan jobbe med utforskende matematikk her.

---

Ny utforming

I utformingen av Multi, har forfatterne ønsket å tydeliggjøre for både lærer og elever at de møter ulike oppgavetyper med ulike krav. Derfor har spill, aktiviteter, utforskingsoppgaver og samtalebilder fått hver sin utforming. 

Samtalebilde Frokost

– De ulike oppgavetypene tar i bruk ulike deler av matematikken. Det gir mange muligheter til å beskrive, forklare, drøfte og argumentere i en påfølgende oppsummering, sier Bjørnar.

Aktivitetsrutene inneholder forskjellige oppgaver og aktiviteter. Felles for disse er at de krever jobbing utenfor elevboka, og som oftest involverer de bruk av konkreter eller andre hjelpemidler:

Aktivitetsrute

Utforskingsrutene inneholder nytt stoff som elevene ikke har jobbet med tidligere:

Utforskingsrute

 

Øving

– Den nye læreplanen fokuserer mye på utforsking og samarbeid. Men kan man bare leke og drøfte seg frem til å bli god i matematikk?

Nei da, aktiviteter og utforsking utvikler dybdeforståelse, men dybdeforståelse krever også øving. Så det er fremdeles øveoppgaver i Multi, forsikrer Mona. - Veldig mange elever bruker Multi Smart Øving til individuell øving, og det tror vi mange kommer til å fortsette med.

Ipad Msø

Multi Smart Øving (MSØ) er et digitalt læremiddel fra Gyldendal som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og elementær begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov. 

Vi mener at individuell øving fremdeles er en viktig del av god matematikkundervisning, uavhengig av om elevene arbeider med papirbok eller MSØ, mener Bjørnar.

---

Lurer du på hvilke Multi-produkter som passer for deg? Her får du en god oversikt og en anbefaling.

---

Ovingsoppgave

---

Hvordan fungerer egentlig Multi Smart Øving? 

Dette er Multi

Matematikk 1–7

Komponenter Multi Nye

Multi Lærerens bok

Lærerens bok er lærerens hemmelige våpen. Her beskrives faglige mål for kapittelet, samt faglig innhold for hvert oppslag. Her vil du finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka, men med samme faglige mål. Du finner også lærerveiledningen digitalt i Skolestudio.

 

Komponenter Multi Nye2

Multi Elevbok

I Multi Elevbok 1–7 er elevenes bok og et utgangspunkt for undervisningen i klasserommet. Boka består av delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som tilsvarer én undervisningstime. Multi Elevbok er engangsbok på 1–4 og flergangsbok på 5–7, og finnes i heldigital utgave på alle trinn i Skolestudio.

 

Komponenter Multi Nye3

Multi Øvebok

Multi Øvebok 1–4 er for individuell øving på faktakunnskap, ferdigheter og grunn­leggende begrepsforståelse. Boka er organisert tematisk med samme kapitler og delkapitler som Multi Elevbok. ­Oppgavene følger stort sett samme mal som elevboka, noe som gjør det enkelt for elevene å forstå hva oppgavene går ut på.

Multi Komponenter Parallell

Multi Parallellbok

Multi Parallellbok 4–7 er ei bok som kan være nyttig å bruke for elever på 4.–7. trinn som strever litt ekstra med matematikk. Den følger Multi Elevbok side for side, men lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka er ei engangsbok legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker elevboka.

 

Digitale læremidler

Multi Skolestudio er den digitale versjonen av Multi Elevbok og Multi Lærerens bok. Her finner du konkrete undervisningsforløp time for time, strukturert på samme måte som elevboka. Du finner også mange ekstra ressurser som kopiark, ekstra øvingsoppgaver, filmer etc.

Prøv Skolestudio

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Prøv Multi Smart Øving

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.

Struktur

Ny utgave av Multi er til skolestart 2021 tilgjengelig digitalt i Skolestudio på alle trinn og i bokform på 1. til 6. trinn. I tillegg er nye og UU-tilpassede versjoner av Multi Smart Øving og Multi Smart Vurdering lansert i løpet av 2020 og 2021.

Forfatterne har gitt de nye læremidlene en oppdatert struktur som skal gi læreren enda bedre oversikt og gi god hjelp til å komme gjennom alt stoffet.

På småtrinnet samler vi fagstoffet i større kapitler etter samme mal som det nå er på mellomtrinnet, altså åtte kapitler per trinn. Hvert kapittel er delt inn i tre-fem delkapitler av noenlunde lik størrelse, forteller Ann-Christin.

Det er også endringer i det faglige innholdet kan forfatterne røpe. Noen endringer kommer ut fra kravene fra den nye læreplanen, men i tillegg har forfatterne snakket med lærerne og gjør flere endringer basert på deres tilbakemeldinger. En annen viktig kilde er internasjonal forskning som stadig finner bedre løsninger på hvordan elever lærer.

Den største endringen er at vi legger større vekt på tallforståelse og regnestrategier. Vi endrer også rekkefølgen på noe av lærestoffet for å gi elevene et enda bedre utviklingsløp, forklarer Bjørnar.

----

I denne filmen blar Multi-forfatter Ann-Christin Arnås gjennom tredje utgave av Multi Elevbok 1A og forklarer tanken bak struktur og oppgavetyper:

Skolebesøk

Ønsker du og din skole en innføring i Multi, opplæring i Smart Øving eller et fagkurs i matematikk? Både forfattere og Smart Øving-teamet kommer gjerne på skolebesøk, enten fysisk eller digitalt, og kan skreddersy et opplegg etter deres behov.

Ta kontakt

Ja Takk Jeg Oensker Aa Vurdere

Hva sier de nye læreplanene i matematikk?

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider:

Hva er nytt i matematikk?

Læreplan i matematikk, 1.-10. trinn

Overordnet del

----

Multi Skolestudio

Multi består av flere digitale læremidler som kan både erstatte og supplere lærebøkene. Alt er nå samlet i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Her finner du innholdet i Multi Elevbok i en interaktiv versjon, sammen andre nye læringsressurser og noe av det som tidligere var en del av Multi LærerromSmart TavleNettoppgaver og Kopiark. Når du logger inn i Skolestudio finner du også veier videre til Multi Smart Øving og Multi Smart Vurdering.

 

Prøv Multi Skolestudio helt gratis

---

Vi har laget forslag til digitale undervisningsøkter som lærerne kan redigere slik de vil. De kan både ta bort og legge til, og de kan selv bestemme hva som skal brukes av lærer og hva som skal tildeles de ulike elevene. Våre forslag til undervisningsøkter henger tett sammen med elevboka, men vi vil også komme med forslag på flere oppgaver og aktiviteter lærerne heller kan velge å bruke. Det er mye spennende som skjer, sier Ann-Christin begeistret.

– Noe helt til slutt?

Ja, tegningene i elevbøkene! De er utrolig fine å se på, og vi tror virkelig de kommer til å inspirere elevene til å bidra i gode samtaler om og med matematikk, avslutter Mona.

Samtalebilde Multi

Samtalebildene handler ofte om ting som elevene kjenner fra før. De skal snakke om matematikk de ser i bildene og om matematikk de skal lære mer om. Illustrasjon: Kristin Berg Johnsen

---

1 Bachmann, K., & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Volda: Høgskulen i Volda.


Relaterte artikler

Ny lærerside i Smart Øving

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Nå får du enda bedre oversikt over elevenes arbeid og progresjon.
Oppgavetyper i nye Multi

Oppgavetyper i nye Multi

Den nye utgaven av Multi inneholder mange åpne, sammensatte og varierte oppgaver hvor elevene stimuleres til...
Ta med matematikken ut!

Ta med matematikken ut!

Det er ingen grunn til å ikke gjennomføre mattetimene ute i friluft. Her er fire uteaktiviteter som passer fint til...
Juleverksted med symmetri

Juleverksted med symmetri

Hvorfor ikke kombinere temaet symmetri i matematikk med et hyggelig juleverksted? Her finner du noen enkle...